Besluit 24-03-2021, Stb. 2021, 169

Besluit houdende regels met betrekking tot de preventie en bestrijding van dierziekten en tot wijziging van het Besluit dierlijke producten, het Besluit diergeneesmiddelen, het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren en het Besluit houders van dieren (Besluit diergezondheid)

—Met ingang van 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsverordening (Verordening (EU) nr. 2016/429) van toepassing. Die verordening brengt de omvangrijke hoeveelheid Europese wetgeving over diergezondheid samen in één kader. Daarbij ligt de focus op bevordering van de diergezondheid via preventie, ziektebewaking en ziektebestrijding. Deze verordening wordt uitgevoerd op grond van de Wet dieren. De verordening laat voor sommige onderwerpen, onder voorwaarden, ruimte aan lidstaten om aanvullende regels te stellen. Voor Nederland is het van belang om aanvullend op de Europese regels nationale regels te stellen om de diergezondheid te beschermen. De nationale regels zijn deels opgenomen in een nieuwe algemene maatregel van bestuur, het onderhavige Besluit diergezondheid. Hierin worden onder andere de regels gesteld voor de verlening van tegemoetkomingen aan houders ten aanzien van schade door maatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van dierziektes. De overige regels zijn opgenomen in de reeds bestaande besluiten.

Het Besluit diergezondheid is een nieuwe algemene maatregel van bestuur. Het kenmerk van de regels in dit besluit is dat zij over diergezondheid gaan en zich richten tot de overheid. Het besluit gaat over de volgende onderwerpen: verdacht- en besmetverklaring van dieren, uitvoering monitoringsprogramma’s door aangewezen inrichtingen, waardevaststelling van dieren, producten, voorwerpen die worden gedood, vernietigd of onschadelijk gemaakt in het kader van bestrijdingsmaatregelen en waarschuwingsborden en kentekenen.

Hiernaast bevat het Besluit diergezondheid ook bepalingen die strekken tot wijziging van het Besluit dierlijke producten, Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren en Besluit houders van dieren om nationale aanvullende regels voor diergezondheid te stellen. Dit betreft regels die gaan over preventie van dierziekten, over onderzoek naar de gezondheid van dieren en regels voor randvoorwaarden voor een effectieve preventie en bestrijding van dierziekte. Het gaat onder andere om regels ter preventie en bewaking van dierziekten zoals regels over het bijeenbrengen van dieren, het vervoeren van dieren binnen Nederland, tentoonstellingen en keuringen met dieren, de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen en over de winning, productie, opslag en handel in levende dierlijke producten.

Dit besluit treedt grotendeels in werking met ingang van 21-04-2021.