Stb. 2017, 97 Bescherming namen en graden hoger onderwijs

Wet van 08-03-2017, Stb. 2017, 97

Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

—Deze wet heeft als hoofddoel het tegengaan van misleiding van studenten en werkgevers en in het verlengde daarvan het borgen van het aanzien van het Nederlandse hoger onderwijs. Om deze doelen te bereiken worden in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) normen opgenomen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  1. het voeren van de naam universiteit en hogeschool, alsmede vertalingen daarvan;
  2. het afgeven van de graden Bachelor, Master, Associate degree en Doctor;
  3. het voeren van de titels Bachelor, Master, Associate degree en Doctor.

Om deze doelen zo goed mogelijk te bereiken, bevat de wet een samenstel van verschillende maatregelen. Dit betreft ten eerste regulerende maatregelen met betrekking tot het vastleggen van normen over het gebruik van de namen universiteit en hogeschool en normen over het verlenen van graden en voeren van titels. Ten tweede bevat de wet bepalingen om te bewerkstelligen dat adequate sancties kunnen worden opgelegd bij overtreding van die normen. Naast wetgeving is eveneens heldere communicatie van overheidswege, instellingen, koepels, studentenbonden en andere betrokkenen nodig.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 4 mei 2017, Stb. 2017, 191

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs, Stb. 2017, 97)

Met ingang van 01-06-2017 treden de volgende artikelen en onderdelen van artikelen in werking: artikel I, onderdelen J, Ka, M, eerste lid, N, tweede lid, en AE, en artikel V.

Met ingang van 01-09-2017 treden de volgende artikelen en onderdelen van artikelen in werking: artikel I, voor zover nog niet in werking getreden, met uitzondering van onderdelen D, M, tweede lid, en N, eerste lid, en artikel II, III en IV.


Inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2017, Stb. 2017, 491

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering associate degree-opleiding (Stb. 2017, 390) en van enkele artikelen van de Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs) (Stb. 2017, 97)

De Wet invoering associate degree-opleiding treedt in werking met ingang van 01-01-2018, met dien verstande dat artikel II, onderdeel P, terugwerkt tot 01-09-2015.

De onderdelen D, M, subonderdeel 2, en N, subonderdeel 1, van artikel I van de Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs treden in werking met ingang van 01-01-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.