Stb. 2009, 543 Bescherming kinderen tegen seksueel misbruik op internet

Verdrag

Rijkswet van 26-11-2009, Stb. 2009, 543

Rijkswet tot goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58)

—Seksuele uitbuiting van kinderen gaat vaak gepaard met grensoverschrijdende zware en georganiseerde criminaliteit. De ontwikkelingen in de techniek en op internet dragen er aan bij dat kinderpornografie zich eenvoudig over de landsgrenzen verspreidt en nieuwe vormen van misbruik zich openbaren. Gelet op deze internationale dimensie vereisen het voorkomen en bestrijden van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen intensieve en effectieve internationale samenwerking. Daartoe zijn internationaal al veel relevante rechtsinstrumenten totstandgekomen. Ontwikkelingen in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld het toegenomen gebruik van internet door zowel kinderen als daders, stellen overheden voor de uitdaging om beleid en wetgeving inzake het voorkomen en bestrijden van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik daarmee zoveel mogelijk gelijke tred te laten houden en waar nodig aan te passen of aan te scherpen. Dit Verdrag vormt de weergave van de laatste internationale overeenstemming op dit terrein.

Het Verdrag is alomvattend en multidisciplinair van aard en beoogt het volgende te bewerkstelligen:

  1. voorkoming en bestrijding van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen;
  2. bescherming van de rechten van kinderen die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik;
  3. het bevorderen van nationale en internationale samenwerking in de strijd tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen.

Het Verdrag ziet op de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik in brede zin en beslaat een groot aantal onderwerpen die raken aan die bescherming. Naast straf- en sanctiebepalingen gaat het om preventieve en beschermende maatregelen, procedurele bepalingen, interventiemaatregelen, en maatregelen die betrekking hebben op nationale coördinatie en internationale samenwerking.

Inwerkingtreding 22-12-2009
 

Uitvoeringswet

Wet van 26-11-2009, Stb. 2009, 544 en inwerkingtredingsbesluit van 17 december 2009, Stb. 2009, 578

—De uitvoering van het Verdrag van Lanzarote leidt op drie punten tot een aanscherping van de zedelijkheidswetgeving, te weten:

  1. een aanscherping van de strafbaarstelling terzake kinderpornografie (artikel 240b Sr);
  2. strafbaarstelling van het corrumperen van kinderen;
  3. strafbaarstelling van 'grooming'.

Personen die zich toegang verschaffen tot kinderporno op internet worden strafbaar. Dit vergroot de mogelijkheden om kinderporno te bestrijden. Ook kan iemand worden vervolgd die (met bijvoorbeeld een creditcard) betaalt voor het bekijken van real-time op internet aangeboden kinderporno. In zo'n geval hoeft niet langer te worden aangetoond dat de bekeken kinderporno in bezit was (bijvoorbeeld op de harde schijf of dvd). Uit de betalingsgegevens van de creditcard of het meermalen inloggen op een bepaalde site mag worden afgeleid dat men zich bewust toegang heeft verschaft. De strafmaat is vastgesteld op maximaal vier jaar gevangenisstraf. Verder wordt het strafbaar om een kind met opzet te laten kijken naar seksueel misbruik of seksuele handelingen (corrumperen). Een kind kan handelingen die in feite strafbaar zijn als normaal gaan ervaren. Tegen een dergelijke scheefgroei moet een kind worden beschermd. Voor de strafbaarheid is het niet vereist dat het kind zelf actief participeert in de seksuele handelingen waarvan hij of zij getuige is. De strafmaat is vastgesteld op maximaal 2 jaar gevangenisstraf. Ook wordt 'grooming' specifiek strafbaar gesteld. Daarvan is sprake als een volwassene op internetsites kinderen actief benadert en verleidt met als doel het kind seksueel te misbruiken. Door deze nieuwe bepaling kan bijvoorbeeld een groomer worden vervolgd zodra hij een voorstel doet voor een ontmoeting met het kind en daar ook de voorbereidingen voor treft. De strafmaat is vastgesteld op maximaal 2 jaar gevangenisstraf.

Inwerkingtreding op 1 januari 2010.
 

Kamerstukken

31 808


31 810

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.