Stb. 2012, 464 Beperking ziekteverzuim vangnetters

Wet van 4-10-2012, Stb. 2012, 464

Wet (04-10-2012) beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

—Met deze wet wordt de activerende werking van de ZW versterkt en wordt de prikkelwerking van de financieringssystematiek van de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) uit de Wet WIA verbeterd. De regering beoogt hiermee niet alleen de werkhervatting van de zieke werknemers zonder werkgever te stimuleren maar ook het langdurig ziekteverzuim terug te dringen en de instroom van ZW-gerechtigden in de Wet WIA te voorkomen. Daartoe wordt in deze wet een samenhangend pakket van maatregelen voorgesteld. Hierbij wordt een balans beoogd tussen prikkels die gericht zijn op de drie partijen die het meest betrokken zijn:

  • ZW-gerechtigden;
  • werkgevers;
  • het UWV.

Daarnaast hebben de voorstellen ook effect voor de Belastingdienst en verzekeraars. Voor werknemers met een vast dienstverband is bij ziekte sprake van een loondoorbetalingsplicht voor de werkgever. Beroep op de ZW staat open voor zogenoemde vangnetters. Door aanpassing van het ZW-criterium worden de voorwaarden voor het recht op ziekengeld aangescherpt na het eerste ziektejaar. Analoog aan de Wet WIA wordt in deze wet geregeld dat het recht op ziekengeld wordt opgedeeld in twee delen, een loongerelateerde uitkering en een minimumuitkering. De duur van de loongerelateerde uitkering wordt afhankelijk van het opgebouwde arbeidsverleden. De re-integratie- en sollicitatieverplichtingen voor ZW-gerechtigden worden aangescherpt, conform de verplichtingen die opgenomen zijn in de WGA. Door een andere financiering van de ZW en WGA komen er meer financiële prikkels voor grote werkgevers. Voor het UWV wordt de mogelijkheid gecreeerd om convenanten af te sluiten met werkgevers en sectoren, die gericht zijn op werkhervatting van ZW-gerechtigden. De maximale periode van proefplaatsing wordt verruimd tot zes maanden.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 13-10-2012, Stb. 2012, 483

Besluit (13-10-2012) tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Stb. 2012, 464)

—De onderdelen van deze wet treden op verschillende tijdstippen in werking. Een groot gedeelte per 1-1-2013, een deel per 1-1-2014 en een deel per 1-1-2016.
 

Gewijzigde inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 6 juni 2013, Stb. 2013, 214

Besluit tot wijziging van het besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

—In het derde lid van het enige artikel van het besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van bovengenoemde wet (Stb. 2012, 483 en Stb. 2012, 464) was onder meer geregeld dat de onderdelen van de wet die verband houden met de introductie van een arbeidsverledeneis in de Ziektewet in werking zouden treden met ingang van 1 januari 2014. Met haar brief van 11 april 2013 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de afspraken die binnen de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt en die zijn vastgelegd in Perspectief voor een sociaal én ondernemend Nederland (het sociaal akkoord). In deze brief heeft het kabinet onder meer aangegeven dat de voor 2014 voorgenomen arbeidsverledeneis in de Ziektewet niet wordt ingevoerd. Dit wordt geëffectueerd door de wijziging van het inwerkingtredingsbesluit. Het derde lid van het enig artikel van het genoemde besluit is zo aangepast, dat de onderdelen van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters die betrekking hebben de arbeidsverledeneis niet meer genoemd worden.


Inwerkingtrredingsbesluit van 13-04-2015, Stb. 2015, 151

Besluit tot wijziging van het Besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onder meer de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Stb. 2012, 483

—In het vierde lid van het enig artikel van het besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt ‘1 januari 2016’ vervangen door: 1 januari 2017. 
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.