Stb. 2015, 198 Belastingverdrag NL - D

Wet van 20-05-2015, Stb. 2015, 198

Wet houdende goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123)

—Dit verdrag vervangt de op 16 juni 1959 tot stand gekomen en nadien meermalen gewijzigde Belastingovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland (Trb. 1959, 85). In de eerste plaats was het oude verdrag niet meer in overeenstemming met moderne OESO-standaarden. In de tweede plaats hadden beide partijen specifieke wensen. Wat Duitsland betreft, ging dat met name om wensen op het gebied van de bestrijding van oneigenlijk gebruik van het verdrag. Voor Nederland in het bijzonder om een verbetering van de fiscale positie van in Nederland woonachtige grensarbeiders en, in mindere mate, een gunstiger fiscale behandeling van in Nederland gevestigde pensioenfondsen. Tijdens de verdragsonderhandelingen hebben beide partijen op deze voor hen belangrijke onderwerpen concessies moeten doen om zicht te krijgen op overeenstemming over een integraal herzien belastingverdrag.

Nederland heeft Duitsland kunnen bewegen tot enkele concessies om de gewenste nationale anti-misbruikbepalingen gerichter in te zetten, zodat bonafide gevallen (gevaar van ‘overkill’) zo min mogelijk last hebben van deze bepalingen. Ook heeft Duitsland ten behoeve van de rechtszekerheid opgesomd om welke concrete, onder het Verdrag toe te passen, anti-misbruikbepalingen in de Duitse nationale wet het primair gaat in plaats van te volstaan met een algemene verwijzing naar de Duitse nationale wet.

Belangrijke winst voor Nederland betreft de regeling voor grensarbeiders. De regeling voor grensarbeiders omvat in de eerste plaats als invulling van de gewenste ‘gelijkheid in de straat’ een algemene compensatieregeling voor in Nederland woonachtige grensarbeiders die vrijwel overeenkomt met de regeling in het Nederlands-Belgische belastingverdrag. Duitsland zal anderzijds voor deze in Nederland woonachtige grensarbeiders onder het Verdrag een mate van ‘gelijkheid op de werkvloer’ waarborgen. Dit vindt concreet plaats doordat Duitsland een versoepeling toestaat bij het toekennen van de Duitse fiscale faciliteit voor echtgenoten, die bekend staat als het zogenoemde ‘Splittingverfahren’ aan inwoners van Nederland, die inkomsten verkrijgen uit Duitsland.

In het verdrag is het heffingsrecht voor inwoners van Duitsland met de in artikel 17, tweede lid, van het Verdrag genoemde inkomensbestanddelen (Nederlandse pensioenen e.d.) van meer dan € 15.000 overgegaan van Duitsland naar Nederland (bronstaatheffing als uitzondering op woonstaatheffing). Bij nota van wijziging is een overgangsregeling toegevoegd voor bepaalde inkomsten die onder artikel 17, tweede lid, van het Verdrag vallen en waarvan het heffingsrecht onder het oude Verdrag aan Duitsland toekwam. Daarmee wordt bereikt dat deze inkomensbestanddelen onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden in de eerste zes kalenderjaren volgend op het jaar van inwerkingtreding van het Verdrag tegen een lager tarief worden belast.

Inwerkingtreding m.i.v. 05-06-2015.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.