Stb. 2011, 107 Belastingregeling voor het land Nederland

Besluit van 26-1-2011, Stb. 2011, 107

Besluit van tot vaststelling van het besluit voorkoming dubbele belasting tussen de belastingstelsels van het in Europa gelegen deel van het land Nederland en het in het Caribische gebied gelegen deel van het land Nederland

—Sinds 10 oktober 2010 vormen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES eilanden) een onderdeel van Nederland. Tot 1 januari 2011 is het Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel op de BES-eilanden als Nederlandse wetgeving van kracht gebleven. Vanaf 1 januari 2011 geldt op de BES-eilanden een nieuw fiscaal stelsel. Dit nieuwe fiscale stelsel is neergelegd in de Belastingwet BES, de Douane- en Accijnswet BES alsmede de Invoeringswet fiscaal stelsel BES.
Een belangrijk kenmerk van het nieuwe fiscale stelsel voor de BES-eilanden is dat de traditionele winstbelasting voor lichamen is vervangen door de zogenoemde vastgoedbelasting (een heffing over commercieel vastgoed) en de opbrengstbelasting (een belasting over uitdelingen van winst). Twee fiscale stelsels betekent een risico van dubbele belasting of dubbele vrijstelling. Om dit verschijnsel zoveel mogelijk weg te nemen, wordt met het onderhavige besluit voorzien in een regeling tussen het in Europa gelegen deel van Nederland en de BES eilanden. In artikel 8.121 van de Belastingwet BES en artikel 37 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is hiervoor een delegatiebevoegdheid opgenomen. Het onderhavige besluit kan worden aangehaald als ‘Belastingregeling voor het land Nederland’ (BRN).
De doelstelling van de BRN is vergelijkbaar met de bestaande Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). In de BRK zijn de fiscale verhoudingen tussen de verschillende landen van het Koninkrijk geregeld. Bij het ontwerpen van de BRN is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij het OESO-modelverdrag en het verdragsbeleid van het land Nederland. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van het bestaande begrippenkader. Op basis van de bijzondere situatie (de aanwezigheid van twee verschillende fiscale stelsels binnen één land en daarenboven de afwezigheid van een traditionele winstbelasting voor lichamen op de BES-eilanden) is echter soms sprake van een andere uitwerking. Het feit dat het besluit van toepassing is voor situaties binnen het land Nederland impliceert dat voor sommige van de gebruikelijke bepalingen in een belastingverdrag geen noodzaak tot opneming bestaat.
In de BRN zijn geen toewijzingsbepalingen aangaande schenk- en erfbelasting opgenomen. Aangezien het fiscale stelsel voor de BES-eilanden dergelijke belastingen niet kent, kan geen sprake zijn van dubbele heffing.

Inwerkingtreding 5 maart 2011 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.