Stb. 2019, 510 Belastingplan 2020

Wet van 18-12-2019, Stb. 2019, 510

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belasting­plan 2020)

—Het pakket Belasting­plan 2020 bestond uit zes wetsvoorstellen:

 1. wetsvoorstel Belasting­plan 2020;
 2. wetsvoorstel Overige fiscale maat­regelen 2020;
 3. wetsvoorstel Wet fiscale maat­regelen Klimaatakkoord;
 4. wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021;
 5. wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven;
 6. wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging.

In de wet Belasting­plan 2020 zijn maat­regelen opgenomen die vanaf 1 januari 2020 budgettair effect hebben, zoals maat­regelen die raken aan de koopkracht van burgers. De wet bevat diverse maat­regelen die de in­komsten­belasting verlagen en (meer) werken lonender moeten maken. Ook bevat de wet maat­regelen die het aanzienlijke verschil in de fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen moet verlagen. Het gaat onder andere om:

 • Invoering van het tweeschijvenstelsel per 1 januari 2020 (aanvankelijk zou dat per januari 2021). Het toptarief komt daardoor in 2020 al uit op 49,5%.
 • Het kabinet houdt daarbij vast aan het uit het Belasting­plan 2019 voortvloeiende afbouwtraject van het maximale aftrektarief voor de aangewezen grondslagverminderende posten en dus aan een maximaal aftrektarief in 2020 van 46%.
 • De algemene heffingskorting wordt in twee stappen verhoogd: met € 78 in 2020 en met € 2 in 2021. Deze verhoging komt bovenop de beleidsmatige verhoging die al in het basispad zat.
 • De arbeidskorting wordt met ingang van 2020 in drie stappen verhoogd ten opzichte van het basispad.
 • De zelfstandigenaftrek wordt geleidelijk verlaagd. Dit gebeurt per 2020 met acht stappen van € 250 en één stap van € 280 naar € 5000 in 2028.
 • Het overgangsrecht voor bepaalde saldo­lijf­renten en voor bepaalde buiten­landse pensioenen, wordt per 1 januari 2021 gehandhaafd. De afrekenverplichting in het overgangsrecht wordt afgeschaft.
 • In 2020 wordt het hoge tarief van de vennoot­schaps­belasting anders dan eerder beoogd niet verlaagd.
 • Het hoge tarief van de vennoot­schaps­belasting wordt in de structurele situatie met 1,2%-punt minder verlaagd.
 • Kosten en lasten die verband houden met bestuurs­rechtelijke dwangsommen, een strafbeschikking of daarmee vergelijkbare buitenlandse wijze van bestraffing worden van aftrek uitgesloten.

De wet Belasting­plan 2020 bevat verder (onder meer) een minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars, om voor banken en verzekeraars het fiscale voordeel van de financiering met vreemd vermogen te beperken. Daarnaast neemt het kabinet vanaf 2020 het bestaande verschil in btw-behandeling weg tussen het leveren en uitlenen van boeken, kranten en tijdschriften op een fysieke drager of langs elektronische weg. Voor beide situaties wordt straks het verlaagde btw-tarief toegepast van 9 procent. Het verlaagde btw-tarief geldt ook voor de toegangverlening tot nieuws­websites van kranten, tijdschriften of journalistieke onderzoeks­platforms. Bovendien vallen downloadbare luisterboeken, bladmuziek en leermiddelen voor het onderwijs straks onder het verlaagde btw-tarief. Met een aantal maat­regelen in het pakket wordt daarnaast uitvoering gegeven aan toezeggingen en moties, zoals de introductie van een vrijstelling voor de brede weersverzekering, het indexeren van de vrijwilligersregeling en het invoeren van een aftrekuitsluiting met betrekking tot dwangsommen. Ook wordt er een structurele heffings­vermindering geïntroduceerd voor nieuwbouw van woningen met een huur onder de laagste aftoppings­grens van de huur­toeslag en komt er een tijdelijke vrijstelling voor tijdelijke woningen die gerealiseerd worden in de periode 2020-2024. Accijnstarieven van sigaretten en rook­tabak worden per 1 april 2020 verder verhoogd dan voorzien in het regeerakkoord.


Inwerkingtreding

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2020 waarbij m.b.t. enkele onderdelen afwijkende inwerkingtredings­momenten zijn bepaald dan wel terugwerkende kracht is toegekend.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.