Stb. 2016, 544 Belastingplan 2017

Wet van 21-12-2016, Stb. 2016, 544

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

—In het Belastingplan 2017 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2017 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Daarnaast zijn in het Belastingplan 2017 maatregelen opgenomen die zijn gericht op het tegengaan van belastingontwijking in nationale en internationale verhoudingen. De andere wetten uit het pakket Belastingplan 2017 zijn de Overige fiscale maatregelen 2017, de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing en de Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting.

Het Belastingplan 2017 bevat in de eerste plaats de volgende maatregelen die voortkomen uit de besluitvorming over het inkomensbeleid in augustus:

  • een beperking van de uit eerdere wetgeving voortvloeiende verlenging van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting;
  • een verhoging van de maximale algemene heffingskorting;
  • een beperking van de uit eerdere wetgeving voortvloeiende verhoging van de maximale arbeidskorting in combinatie met een lager startpunt van de afbouw;
  • een verhoging van de ouderenkorting.

Er vindt ook een technische correctie plaats van de tarieven in de eerste en tweede schijf van de loon- en inkomstenbelasting, vanwege een corresponderende verlaging van de premie voor de Algemene nabestaandenwet.

Het plan bevat ook weer enkele maatregelen tegen belastingontwijking:

  • maatregelen tegen box 2-beleggen in vrijgestelde beleggingsinstellingen (vbi’s);
  • het beperken van de reikwijdte van de toerekeningsstop van afgezonderde particuliere vermogens (APV’s);
  • de invoering van de nexus-benadering en aanpassing van de toegang bij de innovatiebox;
  • de wijziging van enkele specifieke renteaftrekbeperkingen.

In het kader van stimulering van start-ups/mkb bevat deze wet een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups die speur- en ontwikkelingswerk verrichten.

Verder wordt de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.

Het Belastingplan 2017 bevat ook een aantal aanpassingen als gevolg van jurisprudentie. Naar aanleiding van jurisprudentie van de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie en gelet op het EU-recht wordt in de dividendbelasting een teruggaafregeling ingevoerd. Verder wordt in de inkomstenbelasting geregeld dat ook bij (niet-kwalificerende) buitenlandse belastingplichtigen met een box 3-inkomen het heffingvrije vermogen in aanmerking wordt genomen. Het begrip ‘bouwterrein’ in de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt verruimd naar aanleiding van een arrest van het HvJ EU van 17 januari 2013 (met consequenties voor btw en overdrachtsbelasting). Verder wordt de btw-vrijstelling voor watersportorganisaties aangepast, als gevolg van een inbreukzaak die de Europese Commissie tegen het Koninkrijk der Nederlanden had aangespannen naar aanleiding van klachten vanuit de commerciële jachthavenexploitanten, ondersteund door de HISWA. Het HvJ EU heeft in die zaak op 25 februari 2016 geoordeeld dat Nederland de (sport)vrijstelling voor niet-winstbeogende watersportorganisaties zowel te strikt als te ruim toepast.

Ten slotte regelt de wet dat het tarief van de exportheffing in de afvalstoffenbelasting op nul wordt gezet, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

De wet bevat voorts een wijziging van de fiscale behandeling van een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning ter reparatie na het arrest HR 12 augustus 2016, (ECLI:NL:HR:2016:1899). De Wet IB 2001 wordt daartoe zodanig gewijzigd dat voor IB-ondernemers en resultaatgenieters de kosten en lasten die samenhangen met een gehuurde woning volledig van aftrek worden uitgesloten, met uitzondering van de kosten en lasten die zien op een zogenoemde zelfstandige werkruimte (eigen opgang en sanitair).


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2017 (met uitzondering van artikel II, onderdeel Aa, dat in werking treedt met ingang van 01-01-2018), waarbij aan sommige bepalingen terugwerkende kracht wordt toegekend.

Inwerkingtredingsbesluit van 19-06-2017, Stb. 2017, 280

Besluit tot inwerkingtreding van de artikelen I, onderdeel Dd, en IVA van het Belastingplan 2017 (Stb. 2016, 544)

—De artikelen I, onderdeel Dd, en IVA treden in werking met ingang van 01-07-2017 en werken terug t/m 01-01-2017. Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wijzigingen die ingevolge het amendement Dijkgraaf c.s. (Kamerstukken II, 34 552, nr. 68) zijn opgenomen in het Belastingplan 2017. Door deze wijzigingen wordt ook als kwalificerend immaterieel activum in de zin van de innovatiebox aangemerkt een immaterieel activum ter zake waarvan de belastingplichtige is toegelaten een niet-chemische methode als bedoeld in artikel 18 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden te verhandelen en te gebruiken.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.