Stb. 2013, 565 Belastingplan 2014

Wet van 18-12-2013, Stb. 2013, 565

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

—Het pakket Belastingplan 2014 bestaat uit vier wetten. De wet Belastingplan 2014, Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, Wet wijziging percentage belasting- en invorderingsrente en Overige fiscale maatregelen 2014. Het pakket staat voor een groot deel in het teken van de uitvoering van diverse fiscale maatregelen uit het regeerakkoord, met inbegrip van de maatregelen die voortvloeien uit de motie Zijlstra/Samsom. Tevens zijn in dit pakket de fiscale maatregelen opgenomen die volgen uit het zogenoemde aanvullend pakket.

De wet Belastingplan 2014 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld van het komende jaar. De volgende uit het regeerakkoord voortvloeiende maatregelen zijn in de wet Belastingplan 2014 opgenomen:

 • aanpassing algemene heffingskorting;
 • aanpassing arbeidskorting;
 • aanpassing tarief eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting;
 • afschaffing afdrachtvermindering onderwijs;
 • begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie;
 • verhoging accijns op alcoholhoudende producten;
 • verhoging accijns op tabaksproducten;
 • verhoging accijns op diesel en LPG;
 • herziening vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers;
 • beperking fiscale innovatieregelingen.


De maatregelen uit het aanvullend pakket die in de wet Belastingplan 2014 zijn opgenomen, zijn:

 • stamrechten (fiscale stimulering vrijval stamrechten en beëindiging fiscale facilitering voor nieuwe gevallen);
 • achterwege laten inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting in 2014;
 • verlengen werkgeversheffing hoge lonen;
 • versnellen verhoging arbeidskorting 2014;
 • begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie;
 • afschaffen integratieheffing btw;
 • verruimen vrijstelling schenkbelasting;
 • afbouwen algemene heffingskorting voor hogere inkomens naar nihil.


Ook zijn de fiscale maatregelen volgend uit de reguliere koopkrachtbesluitvorming verwerkt:

 • aanpassing van de afbouw van de algemene heffingskorting;
 • beperkte verhoging van het tarief in de eerste schijf in de inkomsten- en loonbelasting;
 • verhoging van het maximum van de algemene heffingskorting.


Daarnaast is een maatregel opgenomen die bij moet dragen aan het terugdringen van het gebruik in Nederland door ingezetenen van Nederland van (bestel)auto’s met een buitenlands kenteken, waarvoor ten onrechte geen motorrijtuigenbelasting wordt betaald.


Tot slot bevat deze wet een aantal maatregelen ter vereenvoudiging van het fiscale stelsel:

 • afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs;
 • vervanging van de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen door de eenvoudigere regeling voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen.


Tijdens de parlementaire behandeling zijn de volgende amendementen aangenomen:

 • amendement Schouten dat regelt dat schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 ook in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige extra verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000;
 • amendement Van Ojik over het bieden van lange termijn investeringszekerheid aan de leden van een coöperatie;
 • amendement Omtzigt over het bestrijden van ongewenste effecten van de verhoging van de afvalstortbelasting.


Voorts is bij nota van wijziging een pakket van maatregelen toegevoegd om de meeropbrengst van het nieuwe fiscale stelsel van Caribisch Nederland van USD 2 miljoen via lastenverlichting terug te sluizen. Ook is uitwerking gegeven aan de afspraak uit de Begrotingsafspraken 2014 om de arbeidsmarkt voor jongeren te versterken met een premiekorting, waarvoor € 100 miljoen in 2014 is uitgetrokken en € 200 miljoen in 2015. Bij nota van wijziging is ook uitwerking gegeven aan het merendeel van de fiscale maatregelen die zijn opgenomen in de Begrotingsafspraken 2014 zoals die door het kabinet zijn gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP, zoals deze zijn neergelegd in de brief van de Minister van Financiën van 11 oktober 2013. Meer specifiek gaat het om deze maatregelen:

 • fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (fiscale aftrek specifieke zorgkosten);
 • tijdelijke verlaging van het tarief in de inkomstenbelasting voor box 2;
 • verlenging van het verlaagde btw-tarief voor renovatie en onderhoud aan woningen;
 • terugdraaien van de afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf;
 • verlaging van het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting;
 • aanscherping CO2-grenzen in de BPM;
 • verhoging van het tarief van de belasting op leidingwater;
 • herinvoering van de belasting op storten van afval;
 • afschaffing van de werkbonus.


Inwerkingtreding 1 januari 2014, waarbij voor veel onderdelen een afwijkende inwerkingtredingsdatum geldt en waarbij sommige onderdelen terugwerkende kracht hebben.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.