Stb. 2013, 128 Beheer risicoregister

Wet van 28-03-2013, Stb. 2013, 128

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio’s in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling

—In titel 12.2 van de Wet milieubeheer is het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) aangewezen als beheerder van het risicoregister. Sinds enkele jaren wordt dit beheer feitelijk uitgevoerd door een in de verwerking van dergelijke gegevens gespecialiseerde beheersorganisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Met deze wet wordt beoogd titel 12.2 in overeenstemming te brengen met de huidige situatie ten aanzien van de uitvoering van de publieke beheerstaak met betrekking tot het risicoregister. In verband hiermee is tevens een wijziging van de Wet veiligheidsregio’s opgenomen. De wet voorziet er daarnaast in dat titel 12.2 van de Wet milieubeheer in overeenstemming wordt gebracht met het Besluit extene veiligheid buisleidingen. Hiertoe wordt de definitie van het begrip buisleiding aangepast. Ook wordt een wijziging aangebracht met betrekking tot het bevoegd gezag voor buisleidingen. Ten slotte wordt hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer, alsmede de definitie van ‘Onze Minister’ in hoofdstuk 1 van die wet aangepast aan de departementale herindeling.

 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 09-12-2013, Stb. 2013, 546

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio’s in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling (Stb. 2013, 128)

—De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.