Stb. 2016, 353 Alcohol- en drugstest geweldplegers

Wet van 28-09-2016, Stb. 2016, 353

Wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994

—Deze wet heeft tot doel om de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs te verbeteren. Het voorziet hiertoe in een wettelijke basis voor de inzet van middelentesten tegen geweldplegers. De resultaten van deze middelentesten kunnen worden betrokken bij de te vorderen respectievelijk op te leggen straf. Middelengebruik heeft in beginsel te gelden als een strafverzwarende factor en kan daarnaast aanleiding vormen voor de inzet van gedragsinterventies die op het terugdringen van middelengebruik zijn gericht. Aldus geeft het wetsvoorstel uitvoering aan de motie-Marcouch (Kamerstukken II 2010/2011, 28 684, nr. 300) over middelengebruik als zelfstandig strafverhogend element bij geweld. De opsporingsambtenaar kan de voorlopige middelentest inzetten als er (op basis van hetgeen hij waarneemt of andere omstandigheden) aanwijzingen zijn dat een aangehouden verdachte het desbetreffende geweldsdelict heeft gepleegd onder invloed van drank of drugs en er sprake is van een verdenking van een geweldsdelict die bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen en waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Als de uitkomst van het voorlopig onderzoek naar het gebruik van alcohol of drugs positief is en daardoor ten aanzien van de verdachte het vermoeden van alcohol- of drugsgebruik is ontstaan biedt artikel 56a Sv de basis voor een vervolgonderzoek. Dat onderzoek kan bestaan uit een nader onderzoek van uitgeademde lucht of een bloedonderzoek. Aan de hand van het vervolgonderzoek kan nauwkeurig worden vastgesteld in welke mate de verdachte alcohol of drugs heeft gebruikt, hetgeen van belang is voor de vraag of het middelengebruik al dan niet moet worden meegewogen bij het bepalen van de strafeis. Een expertgroep onder leiding van het NFI heeft geadviseerd de ondergrens voor alcohol vast te stellen op een alcoholconcentratie van 1,0 milligram alcohol per milliliter bloed en voor drugs op 0,050 milligram per liter bloed. Het gaat bij drugs om cocaïne, amfetamine en methamfetamine. Het gebruik van drank of drugs kan alleen dan de strafeis beïnvloeden als sprake is van drank- of drugsgebruik boven de door de expertgroep aanbevolen ondergrenzen.

Bij amendement is de bevoegdheid uitgebreid tot de delicten als bedoeld in de artikelen 307, eerste lid (dood door schuld in de vorm van nalatigheid), en 308, eerste lid (zwaar lichamelijk letsel door schuld in de vorm van nalatigheid) en tweede lid (zwaar lichamelijk letsel door schuld in de vorm van roekeloosheid), van het Wetboek van Strafrecht.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 22-11-2016, Stb. 2016, 455

Besluit houdende inwerkingtreding van de wet van 28 september 2016, houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 2016, 353)

—De wet treedt, met uitzondering van artikel II, in werking met ingang van 01-01-2017.


Inwerkingtredingsbesluit van 14-06-2017, Stb. 2017, 267

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 september 2016, houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 2016, 353)

—De wet treedt in werking met ingang van 01-07-2017. 


Inwerkingtredingsbesluit van 22-02-2018, Stb. 2018, 72

Besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 25 oktober 2017 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden (Stb. 2017, 424) en van artikel II, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 2016, 353)

De wet en het genoemde artikel­onderdeel treden in werking met ingang van 15-03-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.