Stb. 2018, 132 Affectieschade

Wet van 11-04-2018, Stb. 2018, 132

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

—Deze wet beoogt de positie te verbeteren van naasten van personen die ernstig letsel lijden of overlijden door toedoen van een ander.

In de eerste plaats wordt een regeling voor de vergoeding van affectieschade geïntroduceerd. Vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten: het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, maar in leed dat men ondervindt doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt. Voor de affectieschade wordt een wettelijke grondslag gecreëerd in het Burgerlijk Wetboek; ook wordt de Wet schadefonds geweldsmisdrijven aangepast.

In de tweede plaats maakt de wet het mogelijk dat deze naasten zich kunnen voegen als benadeelde partij in het strafproces voor de vergoeding van affectieschade en voor kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt. Dit is relevant voor die gevallen, waarin het letsel of overlijden van het slachtoffer het gevolg is van een strafbaar feit.

In de derde plaats wordt met deze wet geregeld dat aan de veroordeelde van een strafbaar feit een schadevergoedingsmaatregel kan worden opgelegd ten behoeve van het verhaal van affectie- en verplaatste schade.

Ten slotte vormt de invoering van een recht op vergoeding van affectieschade aanleiding om de regels te wijzigen betreffende overgang onder bijzondere titel en beslag op immateriële schadevergoedingen. In aanvulling op de regeling van affectieschade wordt geregeld dat de aanspraak op smartengeld – affectieschade daaronder begrepen – niet vatbaar is voor beslag. Voorts wordt kan de aanspraak op smartengeld zonder enige beperking overgaan onder bijzondere titel. Op deze wijze wordt meer recht gedaan aan de keuzevrijheid van de gerechtigden om al dan niet aanspraak te maken op de vordering tot smartengeld.

Het doel van de wijzigingen van artikel 51f Wetboek van Strafvordering en artikel 36f Wetboek van Strafrecht is het ontlasten van naasten en nabestaanden bij het verhaal van hun vordering tot schadevergoeding op veroordeelden wegens een strafbaar feit. De vordering van de naasten en nabestaanden op de veroordeelde wordt door deze wijzigingen per saldo niet hoger. Deze bewerkstelligen enkel dat die vordering eenvoudiger kan worden verhaald.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14-09-2018, Stb. 2018, 339

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (Stb. 2018, 132) en van het Besluit vergoeding affectieschade (Stb. 2018, 133)

De wet en het besluit treden in werking met ingang van 01-01-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.