Stb. 2019, 435 Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

Besluit van 19-11-2019, Stb. 2019, 435

Besluit houdende vaststelling van het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

—Op 1 januari 2019 is de Wet forensische zorg (Wfz) deels in werking getreden. Naast de vervolmaking van een brede stelselwijziging op het terrein van de forensische zorg, wijzigt deze wet artikel 37a Sr. In dit artikel, waarin de voorwaarden voor het kunnen opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs-maatregel) zijn neergelegd, is de zogeheten ‘regeling weigerende observandi’ opgenomen (artikel 37a, vijfde tot en met negende lid, Sr). De regeling weigerende observandi maakt het als ultimum remedium mogelijk om in geval van zeer ernstige misdrijven ten behoeve van het opstellen van een aanvullende rapportage over een mogelijke geestesstoornis, zonder diens toestemming bestaande medische gegevens over de verdachte op te vragen bij zijn behandelaren. De behandelaren zijn verplicht de gegevens te verstrekken zonder een beroep te kunnen doen op het aan het medisch beroepsgeheim gekoppelde verschoningsrecht. Deze regeling bevat de nodige procedurele en juridische waarborgen. Een zeer belangrijke waarborg is gelegen in de onafhankelijke multidisciplinaire commissie, die beoordeelt of er medische gegevens beschikbaar zijn en die adviseert over de bruikbaarheid daarvan voor het opstellen van de aanvullende rapportage over de verdachte. Dit besluit geeft nadere regels over de werkwijze van deze multidisciplinaire commissie. De multidisciplinaire commissie bestaat uit een tweetal artsen, waarvan in ieder geval één psychiater, een gedragsdeskundige en twee juristen. Zij vraagt op last van de officier van justitie medische gegevens op bij behandelaren en heeft de wettelijke taak een onafhankelijk en gemotiveerd advies te geven over de aanwezigheid van persoonsgegevens die bruikbaar kunnen zijn voor de vaststelling van een mogelijke geestesstoornis bij de betrokkene tijdens het begaan van het delict. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 november 2019.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.