Stb. 2018, 209 Accreditatie op maat

Wet van 15 juni 2018, Stb. 2018, 209

Wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

—In deze wet zijn wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bijeengebracht met het oog op verbetering van het huidige accreditatiestelsel. De wet heeft als doel het accreditatiestelsel meer vorm te geven op basis van vertrouwen en het door betrokkenen als minder belastend te laten ervaren. Zo vervalt accreditatie niet meer automatisch na zes jaar. Daarnaast wordt onder meer geregeld dat er in de accreditatieprocedure een scherper onderscheid wordt gehanteerd tussen activiteiten die gericht zijn op de externe verantwoording over kwaliteit enerzijds en activiteiten die onderwijsverbetering stimuleren anderzijds. Dit impliceert bijvoorbeeld andere eisen aan rapportage. Hiermee wordt beoogd dat docenten de regelmatige opleidingsvisitaties en de voorbereidingen daarop als een meer betekenisvolle activiteit ervaren. Zij krijgen meer eigenaarschap over de onderwijskwaliteit en kwaliteitsverbetering. Bovendien worden de wettelijke criteria op basis waarvan de kwaliteit van een opleiding wordt getoetst verder vereenvoudigd en wordt overlap weggenomen. Het accreditatiekader, een uitwerking van deze wettelijke criteria, wordt hierop eveneens aangepast. Ook wordt in deze wet geregeld dat studenten een grotere rol krijgen bij de visitaties, bijvoorbeeld door versterking van de positie van de opleidingscommissie en door invoering van een studentenpanel mogelijk te maken.

De wet bevat ook een aantal wijzigingen van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het levenlanglerenkrediet bij onderwijseenheden (modules). Deze zijn noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan een aangenomen motie waarin om deze mogelijkheid is verzocht. Ook met het levenlanglerenkrediet samenhangende bepalingen in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) behoefden aanpassing. Vooruitlopend op deze aanpassingen wordt reeds levenlanglerenkrediet toegekend op grond van de hardheidsclausule die is opgenomen in de Wet studiefinanciering 2000. Om de betrokken studenten zo spoedig mogelijk rechtszekerheid te bieden, worden deze wijzigingen toegevoegd aan onderhavige wet.


Inwerkingtreding

De wet treedt (met uitzondering van de artikelen IV, onderdelen 0A en A2 tot en met A5 en V, onderdelen C1 tot en met C3) in werking op een bij kb te bepalen tijdstip. De artikelen IV, onderdelen 0A en A2 tot en met A5, en V, onderdelen C1 tot en met C3, treden in werking met ingang van 06-07-2018 en werken terug tot en met 01-08-2017 onderscheidenlijk 01-09-2017 voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs onderscheidenlijk studenten in het hoger onderwijs.


Inwerkingtredingsbesluit van 27-08-2018, Stb. 2018, 313

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet accreditatie op maat (Stb. 2018, 209)

Met ingang van 19-09-2018 treden de volgende onderdelen in werking:

  • van artikel I de onderdelen: S1, U, subonderdelen 1 en 3, V, W, subonderdelen 1, onder a en b, 2, 3 en 4, X, Y, subonderdelen 1, onder a en b, 2 en 3, en Z,
  • van artikel IV: onderdeel A1.

De wet werkt voor de genoemde onderdelen (met uitzondering van artikel I, onderdelen S1, W, subonderdeel 3, en Z, en artikel IV, onderdeel A1) terug tot en met 1 september 2017.


Inwerkingtredingsbesluit van 22-01-2019, Stb. 2019, 28

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (onder andere) de Wet accreditatie op maat (Stb. 2018, 209)

—De wet treedt in werking met ingang van 01-02-2019, met uitzondering van artikel I, onderdeel O; artikel IX, onderdeel A, onder r en y; artikel IX, onderdeel B; en artikel VI.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.