Stb. 2009, 616 Aanpassingswet dienstenrichtlijn

Wet van 23-12-2009, Stb. 616 en inwerkingtredingsbesluit van 23-12-2009, Stb. 2009, 617

Wet tot aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376/6)

—Dit is het tweede onderdeel van de implementatie van de dienstenwet. In de eerste wet (Stb. 2009, 503 en 505) worden de inhoudelijke hoofdverplichtingen uit de dienstenrichtlijn geïmplementeerd. De dienstenrichtlijn stelt algemene bepalingen vast met als overkoepelend doel vergemakkelijking van de uitoefening van de vrijheid van vestiging van dienstverrichters en het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Unie, onder waarborging van een hoge kwaliteit van diensten. De drie belangrijkste componenten van de dienstenrichtlijn zijn administratieve vereenvoudiging (met inbegrip van het centraal elektronisch loket en de elektronische afwikkeling van procedures en formaliteiten), verbetering van de kwaliteit van diensten en samenwerking tussen bevoegde instanties.

Deze tweede wet is een vervolg en past wettelijke bepalingen aan die onverenigbaar zijn met de dienstenrichtlijn, waaronder bepalingen die niet overeenstemmen met de wet voor een Dienstenwet. De aanpassingswet is gebaseerd op de resultaten van twee operaties. De eerste operatie betreft de screeningsoperatie: de lidstaten zijn verplicht om wet- en regelgeving door te lichten ('screenen') op eisen en vergunningstelsels waaraan dienstverrichters zijn onderworpen. De eisen en vergunningstelsels dienen daarbij getoetst te worden op noodzakelijkheid, proportionaliteit en non-discriminatie. Eisen en vergunningstelsels die onverenigbaar bleken te zijn met deze beginselen, moesten worden aangepast of zelfs volledig worden ingetrokken. Wijzigingen naar aanleiding van de screeningsoperatie worden door de departementen in eigen wet- en regelgeving doorgevoerd. Daarnaast voorziet deze aanpassingswet in een aantal aanpassingen van eisen of vergunningstelsels die op wetsniveau zijn geregeld en waarvan gebleken is dat deze niet verenigbaar zijn met de kaders die de dienstenrichtlijn in het kader van de screeningsoperatie stelt. Zo wordt de lex silencio positivo geïntroduceerd in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de Mijnbouwwet en worden de termijnen in de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet geurhinder en veehouderij aangepast (zie ook hierboven het item Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn). Dit heeft voor bedrijven het effect dat de overheid gestimuleerd wordt om binnen de vastgestelde termijnen een besluit te nemen. Dit betekent dat de duur van de procedures wordt beperkt.

De tweede operatie had tot doel om tot volledige toepassing van de eisen van de dienstenrichtlijn te komen. De Dienstenwet regelt zoals gezegd een aantal horizontale aspecten van de implementatie van de dienstenrichtlijn zoals het centraal elektronisch loket, de kaders voor vergunningstelsels en de administratieve samenwerking. Deze Aanpassingswet voorziet in de noodzakelijke aanpassingen van bestaande wettelijke bepalingen aan deze horizontale bepalingen, voor zover er sprake is van een onverenigbaarheid tussen deze bepalingen.
Er komt nog een derde wet, nl. een Veegwet die de eerste twee wetten naar aanleiding van later gebleken onvolkomenheden corrigeert of aanvult.

Inwerkingtreding 28 december 2009
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.