Stb. 2018, 249 Aanpassingsbesluit AVG

Besluit van 11-07-2018, Stb. 2018, 249 en inwerkingtredingsbesluit van 11-07-2018, Stb. 2018, 250

Besluit tot aanpassing van besluiten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG is per 25 mei 2018 van toepassing. In de wet ter uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (de Uitvoeringswet) wordt uitvoering gegeven aan de AVG en wordt tevens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. Als gevolg van zowel de AVG, die rechtstreeks werkt, en de Uitvoeringswet is het noodzakelijk om bestaande regelgeving (rijksbreed) af te stemmen op het nieuwe regime van gegevensbescherming. De bepalingen op niveau van algemene maatregel van bestuur die aanpassing behoeven worden door middel van dit besluit in lijn gebracht met de AVG en de Uitvoeringswet. Dit besluit, dat nauw samenhangt met de Aanpassingswet, past derhalve diverse algemene maatregelen van bestuur aan waarin nog verwijzingen zijn opgenomen naar de Wbp, of waarin nog gebruik wordt gemaakt van verouderde terminologie. Net zoals in de Uitvoerings- en Aanpassingswet wordt met dit aanpassingsbesluit beoogd om de ruimte die de AVG biedt beleidsneutraal in te vullen.

Inwerkingtreding met ingang van 28-07-2018 en met terugwerkende kracht t/m 25-05-2018.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.