Stb. 2019, 224 Aanpassing genees­kundige behandelings­overeenkomst

Wet van 05-06-2019, Stb. 2019, 224

Wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

—Deze wet wijzigt Afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7 BW inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Deze afdeling is in het BW opgenomen bij de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de praktijk wordt deze afdeling van het BW vaak aangeduid als de WGBO. Het kabinet acht met het oog op een goede zorgverlening aanpassing van de regels inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst nodig. De wet beoogt de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken. Daarnaast regelt de wet het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten.

De wet behelst de volgende wijzigingen:

1. Naast de informatieplicht van de hulpverlener wordt verduidelijkt dat er overleg tussen de patiënt en de hulpverlener plaats moet vinden.

2. De bewaarregeling wordt geactualiseerd:

  • de bewaartermijn van het medisch dossier wordt van vijftien naar twintig jaar verlengd;
  • het aanvangsmoment van de bewaartermijn wordt gewijzigd.

3. Er wordt een regeling opgenomen voor het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten. Indien degene die verzoekt om inzage of afschrift vanwege een zwaarwegend belang geen afschrift of inzage van de hulpverlener verkrijgt, dan dient de hulpverlener inzage of afschrift te verstrekken aan een door de verzoeker aangewezen onafhankelijke arts. Indien die van oordeel is dat de weigering niet gerechtvaardigd is, verstrekt de hulpverlener alsnog inzage of afschrift aan de verzoeker. 

4. Relevante onderdelen van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten worden in lijn gebracht met deze wet.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 10-07-2019, Stb. 2019, 284

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (Stb. 2019, 224)

De artikelen I tot en met III treden in werking met ingang van 01-01-2020. Artikel IV, onderdeel A, treedt in werking als artikel 8:27 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Stb. 2018, 37) (Wvggz) in werking treedt. Artikel IV, onderdeel B, treedt in werking als artikel 8:32 van de Wvggz in werking treedt. Artikel V treedt in werking als artikel 14:3, onderdeel V, van de Wvggz in werking treedt.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de Wvggz is 01-01-2020.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.