Stb. 2012, 682 Aanpassing bestuursprocesrecht

Wet van 20-12-2012, Stb. 2012, 682 en inwerkingtredingsbesluit van 20-12-2012, Stb. 2012, 684

Wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht.

—Zie voor een samenvatting de rubriek Nieuws van NJB 2013/51 en 52, afl. 1, p. 61 en 62.

Inwerkingtreding mi.v. 1-1-2013 met uitzondering van enkele artikelen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-06-2013, Stb. 2013, 258

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de bepalingen in de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Stb. 2012, 682) over incidenteel hoger beroep en incidenteel beroep in cassatie en van de Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht (Stb. 2013, 226)

—Met ingang van 1 juli 2013 treden in werking:

  •  a. van deel A van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht:
    • 1°. de artikelen 8:110 tot en met 8:112 in artikel I, onderdeel TTTT;
    • 2°. in artikel V: onderdeel G, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op artikel 27m van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, en onderdeel L;
  • b. de Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht.

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) in werking getreden, met uitzondering van de onderdelen die ertoe strekken om in de Awb enkele bepalingen op te nemen over incidenteel hoger beroep (de artt. 8:110 tot en met 8:112). Deze uitzondering was nodig omdat gebleken was dat deze bepalingen zich niet leenden voor onverkorte toepassing in vreemdelingenzaken. Om dat op te lossen, voegt art. IV, onderdeel C, van de Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht een derde en vierde lid toe aan art. 83a Vreemdelingenwet 2000 (Vw). Nu de Veegwet in werking treedt, kunnen ook de artikelen 8:110 tot en met 8:112 Awb in werking treden. Dat geldt ook voor de in de Wab opgenomen wijzigingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) die betrekking hebben op incidenteel hoger beroep en incidenteel beroep in cassatie, respectievelijk het vervallen van art. 27m (als onderdeel van afdeling 3 van hoofdstuk V) en de wijziging van art. 29b. Het overgangsrecht geldt ook voor de invoering van de mogelijkheid om incidenteel hoger beroep in te stellen (in niet-belastingzaken), en voor de genoemde AWR-wijzigingen. Het recht zoals dit gold voor ‘het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet’ is van toepassing op hoger beroep en beroep in cassatie tegen een voor dat tijdstip bekendgemaakte uitspraak. Het ligt voor de hand om ‘het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet’ uit te leggen als het tijdstip waarop de artt. 8:110 tot en met 8:112 Awb en de genoemde AWR-wijzigingen in werking treden. Dat betekent in niet-belastingzaken dat incidenteel hoger beroep mogelijk is als de bestreden uitspraak is bekendgemaakt op of na 1 juli 2013, en dat bij belastingzaken de gewijzigde regeling inzake incidenteel hoger beroep en incidenteel beroep in cassatie toepassing vindt ten aanzien van uitspraken die zijn bekendgemaakt op of na 1 juli 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.