Stb. 2017, 77 Aanpak woonoverlast

Wet van 17-02-2017, Stb. 2017, 77

Wet tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

—Woonoverlast bestaat vaak uit relatief kleine vergrijpen. Deze vormen van weliswaar ernstige hinder zijn niet voldoende om een uithuisplaatsing of woningsluiting te rechtvaardigen. Omwonenden van de overlastgever kunnen er weinig tegen beginnen. De overheid had tot nog toe grofweg twee opties:

  1. de overlastgever een bestuurlijke waarschuwing geven;
  2. hem uit huis plaatsen.

De eerste optie is te licht en heeft vaak geen effect. De tweede optie is te zwaar en verplaatst het probleem slechts. Daarom is een tussenvorm nodig. De overheid moest volgens de indiener (Klaas Dijkhoff (VVD)) de mogelijkheid krijgen om de overlastgever een specifieke gedragsaanwijzing te geven. De indiener wilde daartoe verfijndere instrumenten in de wetgeving introduceren. Deze wet introduceert daartoe een specifieke gedragsaanwijzing. De gedragsaanwijzing krijgt de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. In deze last staat dat de overlastgever bepaalde handelingen moet doen of juist moet nalaten. Mocht deze gerichte aanpak niet werken, dan kan men desgewenst alsnog overgaan tot sluiting van de woning. De specifieke gedragsaanwijzing wordt mogelijk gemaakt door in de Gemeentewet op te nemen dat de gemeenteraad bij verordening kan bepalen dat degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, er zorg voor draagt dat door gedragingen in of rondom die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. De burgemeester is vervolgens bevoegd om de last op te leggen om de overlast tegen te gaan. Dit kan in de vorm van gedragsaanwijzingen. Daarnaast kan de burgemeester de in de algemene plaatselijke verordening op te nemen zorgplicht om geen ernstige hinder voor omwonenden te veroorzaken, ook handhaven door aan de overlastgever een tijdelijk huisverbod op te leggen, met als doel dat de overlast tijdelijk stopt. Het geeft alle betrokken partijen een adempauze, waardoor ruimte ontstaat om te zoeken naar een definitieve oplossing. Tevens is het tijdelijk huisverbod bedoeld om definitieve uithuisplaatsing te voorkomen. Ook verhuur via online verhuurplatforms als Airbnb kan worden aangepakt indien deze verhuur tot overlast leidt; in dat geval wordt verhuurder een last opgelegd. De gemeenteraad kan dus besluiten of in de gemeente behoefte is aan deze nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester. De bestuursrechtelijke mogelijkheden van bezwaar en beroep staan open voor degene die te maken krijgt met een besluit op grond van de nieuwe bepaling.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 10-03-2017, Stb. 2017, 113

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 februari 2017 tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Stb. 2017, 77)

De wet treedt in werking met ingang van 01-07-2017.


Kamerstukken
 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.