Stb. 2013, 567 Aanpak belastingfraude

Wet van 18-12-2013, Stb. 2013, 567

Wet tot wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en de fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

—In de brief van 10 mei 2013 heeft het kabinet aangegeven welke maatregelen het voornemens is te nemen bij de aanpak van fraude met toeslagen. In deze wet worden deze aangekondigde maatregelen uitgewerkt. De wet omvat tevens een aantal andere maatregelen op het gebied van handhaving en invordering. De hiervoor genoemde maatregelen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën:

 1. maatregelen ter verbetering van het toezicht en de handhaving door de Belastingdienst/Toeslagen;
 2. maatregelen op het terrein van het boete- en strafrecht;
 3. maatregelen die zien op het versterken van de invorderingspositie.


De maatregelen die de wet bevat met het oog op de versterking van het toezichtinstrumentarium toeslagen zijn:

 • verlenging van de beslistermijn vanwege extra controle bij verhoogd frauderisico;
 • weigering voorschot bij onvoldoende gegevens over de aanvrager;
 • opschorting van uitbetaling bij twijfel over adres;
 • ontzegging van rechten en verkorting van de termijn om voor een voorschot in aanmerking te komen.


De maatregelen ter versterking van het boete- en strafrechtinstrumentarium zijn:

 • uitbreiding reikwijdte bestuurlijke boete (toeslagen);
 • invoering vergrijpboete voor onjuiste aanvraag voorlopige teruggaaf of opzettelijk onjuist verzoek om herziening;
 • strafbaar stellen (met uitzonderingen) opzettelijk niet betalen op aangifte.


Tot slot bevat de wet de volgende maatregelen ter versterking van het invorderingsinstrumentarium:

 • uitbreiding aansprakelijkheidsbepaling Awir en nieuwe aansprakelijkheidsbepaling in de Iw 1990;
 • verdere aanpassingen maatregel verplicht gebruik een bankrekeningnummer;
 • uitbreiden inzet automatische nummerplaatherkenning naar Toeslagen;
 • aanpak malafide uitzendondernemingen.


Inwerkingtreding 1 januari 2014, met uitzondering van enkele onderdelen, en waarbij sommige onderdelen terugwerkende kracht hebben.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-03-2016, Stb. 2016, 113

Besluit tot inwerkingtreding van artikel 13, vijfde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van artikel 16, zevende lid, eerste volzin, onderdeel b, en tweede volzin, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Stb. 2013, 567)

—Het in artikel I, onderdeel A, van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (Stb. 2013, 567) opgenomen artikel 13, vijfde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en het in artikel III, onderdeel B, van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit opgenomen artikel 16, zevende lid, eerste volzin, onderdeel b, en tweede volzin, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen treden in werking op 01-04-2016.

Artikel 13, vijfde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen biedt de inspecteur de bevoegdheid om af te zien van het opleggen van een voorlopige aanslag of een voorlopige aanslag op te leggen tot een ander bedrag indien de belastingplichtige een vergrijp heeft begaan waarvoor hem een bestuurlijke boete is opgelegd. Artikel 16, zevende lid, eerste volzin, onderdeel b, en tweede volzin, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen biedt de Belastingdienst/Toeslagen de bevoegdheid om af te zien van het verlenen van een voorschot of een voorschot te verlenen tot een ander bedrag indien de belanghebbende niet of niet tijdig aangifte voor de inkomstenbelasting heeft gedaan en de inspecteur om die reden geen voorlopige aanslag heeft opgelegd of deze tot een ander bedrag heeft opgelegd.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.