Stb. 2012, 542 Aanbestedingswet 2012

Wet van 1-11-2012, Stb. 2012, 542

Wet (1-11-2012) houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen

—In de Aanbestedingswet 2012 worden maatregelen opgenomen die de totstandkoming van optimale concurrentie bevorderen, de lasten van het aanbesteden verminderen, de aanbestedingspraktijk waar nodig uniformeren en de klachtenafhandeling vergemakkelijken. De wet biedt daarbij ruimte aan maatwerk. Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte al een aantal maatregelen die de toegang van het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel verbetert. Bij nota van wijzing is echter door middel van een aantal extra maatregelen uitvoering gegeven aan het Regeerakkoord van VVD en CDA van september 2010 waarin was vastgelegd dat het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel meer kansen moeten krijgen bij aanbestedingen door de overheid. Deze maatregelen dragen eraan bij dat de toegang van ondernemers tot opdrachten verder wordt verbeterd. In de Aanbestedingswet 2012 worden onder meer de volgende regels gesteld:

  • De eisen die aan opdrachten worden gesteld moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht (proportionaliteitsbeginsel). Clusteren en contractvoorwaarden moeten ook aan het proportionaliteitsvereiste voldoen.
  • Omzeteisen kunnen slechts gesteld worden indien de aanbestedende dienst dit motiveert met zwaarwegende argumenten. Indien dit het geval is, kan slechts een onconditionele omzetgrens van 300 procent van het aanbestedingsbedrag gehanteerd worden.
  • In alle gevallen waarin een aanbestedende dienst of een specialesectorbedrijf voornemens is een overeenkomst te sluiten inzake het verrichten van werken, leveringen of diensten, moet de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf op basis van objectieve criteria komen tot een keuze voor de wijze waarop hij de beoogde overeenkomst tot stand wil brengen, zowel wat betreft de procedure als de uit te nodigen deelnemers. Dat dwingt tot het maken van een bewuste keuze. Die wijze kan variëren van enkelvoudig ondershands tot een van de procedures van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Bij een aanbesteding boven de Europese drempelwaarden is de keuze beperkt tot de krachtens de aanbestedingsrichtlijnen toegestane procedures.
  • Eén formulier voor elke aanbesteding. Er komt een einde aan de verschillende formulieren (de eigen verklaring) die aanbestedende diensten gebruiken. De ondernemer hoeft nog maar één keer een formulier in te vullen dat bij elke aanbesteding gebruikt kan worden, net zoals bij een aanvraag van een verzekering. Pas als de ondernemer de opdracht krijgt, moet hij de officiële documenten inleveren. Alle opdrachten voor aanbestedingen worden bij Tenderned gepubliceerd zodat de ondernemer niet meer op verschillende plekken hoeft te zoeken.

De Aanbestedingswet 2012 geldt voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de Europese grens). De grens voor het Europees aanbesteden voor bijvoorbeeld bouwopdrachten ligt op € 5,1 miljoen. Voor leveringen en diensten liggen de grenzen voor het Rijk bij € 133.000 en voor andere overheden en diensten op € 206.000. Bij amendement is geëxpliciteerd dat aanbestedingen in de zorg, ondersteuning en/of begeleiding onder het regime van bijlage II B van de Richtlijn 2004/18/EG vallen. Dit betekent dat voor deze diensten geen reguliere openbare aanbestedingsprocedure gehouden hoeft te worden. Voor II B-diensten geldt een lichter regime.
Aanbestedende diensten en het bedrijfsleven moeten afspraken gaan maken over de procedures bij aanbesteden onder de Europese grens van leveringen en diensten. Elke gemeente hanteert eigen regels bij bijvoorbeeld het verzoek aan twee of meer bedrijven om een offerte te doen. Het bedrijfsleven en VNG krijgen vier jaar de tijd om afspraken te maken over uniformering en vereenvoudiging. Lukt dit onvoldoende dan zal het kabinet met regels komen.
Bij amendement is onder meer aan de wet toegevoegd een bepaling die ertoe strekt om de Gids Proportionaliteit die in opdracht van de Minister van EL&I door een schrijfgroep bestaande uit vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en vertegenwoordigers van ondernemers is opgesteld, als wettelijk richtsnoer aan te wijzen. Ook is bij amendement geregeld dat opdrachten worden gegund op basis van Economisch Meest Voordelige Inkoop (EMVI), tenzij de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf in de aanbestedingsstukken toelicht waarom gunning op basis van prijs in die specifieke situatie aangewezen is. De gedachte is dat de overheid moet sturen op EMVI. Tot slot is het voorstel geamendeerd met regels die onnodig clusteren van overheidsopdrachten moeten voorkomen en de kansen van mkb-partijen op aanbestedingsopdrachten moeten vergroten.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-2-2013, Stb. 2013, 57

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012

—De Aanbestedingswet 2012 treedt in werking op 1 april 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.