Wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen om nationale veiligheid te beschermen

Geschreven door: Redactie op

Het kabinet wil met een aantal bestuurlijke maatregelen de nationale veiligheid verder beschermen tegen mogelijke aanslagen en verhinderen dat Nederlandse ingezetenen deelnemen aan het jihadisme, dan wel dit soort activiteiten (financieel) ondersteunen. Doel is de dreiging die uitgaat van het jihadisme (of andere terroristische groeperingen) te reduceren.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak en het openbaar ministerie. Het wetsvoorstel staat ter openbare consultatie op www.internetconsultatie.nl alwaar tot 29 april op het voorstel gereageerd kan worden.

Inhoud voorstel

Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die zijn aangekondigd in het Actieprogramma integrale aanpak jihadisme dat vorig jaar naar de Tweede Kamer is gestuurd. De overheid kan als het voorstel tot wet wordt verheven een meldplicht, gebiedsverbod of een contactverbod opleggen op grond van gedragingen die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. Dat kan bijvoorbeeld contacten hebben met andere geradicaliseerde personen zijn, gecombineerd met een opvallende belangstelling voor bepaalde objecten of evenementen.
Het gaat dan om personen die terugkeren van het jihadistisch strijdtoneel, van wie een dreiging uitgaat voor de nationale veiligheid. Maar ook personen die niet zijn uitgereisd om zich aan te sluiten bij een terroristische strijdgroep kunnen sterk zijn geradicaliseerd en eveneens bereid zijn om geweld te gebruiken.
Voor de toepassing van een vrijheidsbeperkende maatregel zoals in dit wetsvoorstel geregeld wordt, geldt dat de betreffende persoon door zijn persoonlijke gedragingen in verband dient te kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. De maatregel moet voorts dienen ter bescherming van de nationale veiligheid. Het feit dat iemand zich in het buitenland heeft aangesloten bij een terroristische strijdgroep is dus op zichzelf onvoldoende voor het opleggen van een vrijheidsbeperkende maatregel. Het wetsvoorstel hanteert hierbij een formeel toepassingscriterium dat is gericht op gedragingen van personen. Het gaat dus niet om wie iemand is of wat zijn gedachtengoed is, maar om zijn gedragingen. Wanneer de dreiging die van een persoon uitgaat zich richt op een bepaald gebied, kan een gebiedsverbod worden opgelegd. Het kan hierbij gaan om (de omgeving van) een specifieke plaats, zoals het Binnenhof of de locatie van een bepaald evenement. Maar ook een verbod voor betrokkene om zich in een bepaalde wijk, gemeente of regio te bevinden behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan een persoonsverbod worden opgelegd, indien de dreiging is
gericht op een bepaald persoon. De meldplicht kan dienen om zicht te houden op een persoon, maar ook ter effectuering van bijvoorbeeld een uitreisverbod. Dit laatste kan worden opgelegd als het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon uit het Schengengebied wil reizen met als doel zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. In combinatie met een gebieds- of persoonsverbod strekt de meldplicht ter effectuering van dat gebieds- of persoonsverbod.
De minister van Veiligheid en Justitie legt de maatregelen op. Voor deze daartoe overgaat, overlegt hij eerst met de burgemeester van de woonplaats van de betrokkene. Oplegging geschiedt voor een periode van ten hoogste zes maanden; wel kunnen de maatregelen telkens worden verlengd met een periode van ten hoogste zes maanden, zo lang dat noodzakelijk is ter bescherming van de nationale veiligheid. Tegen de maatregelen kan de betrokkene rechtstreeks in beroep bij de rechter. Opzettelijk handelen in strijd met één van deze vrijheidsbeperkende maatregelen is strafbaar. Voorlopige hechtenis is dan mogelijk.
Verder voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid voor bestuursorganen om vergunningen, subsidies, erkenningen en ontheffingen in te trekken of niet te verlenen. Daarbij gaat het om gevallen waarin de aanvrager op grond van zijn gedragingen in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. Ook kan het ernstige gevaar eruit bestaan dat de vergunning (of de subsidie, erkenning of ontheffing) mede zal worden gebruikt ten behoeve van terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. Het bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente) overlegt voor het nemen van de beschikking met de minister van Veiligheid en Justitie.
Voorgesteld wordt dat de wet vijf jaar na inwerkingtreding vervalt. Alhoewel er geen aanleiding is te veronderstellen dat de dreiging die uitgaat van het terrorisme en het jihadisme in het bijzonder tegen die tijd voorbij zal zijn, geeft de ingrijpende aard van de maatregelen aanleiding om te voorzien in een bezinning over de wenselijkheid van de maatregelen na vijf jaar. Mede op grond van het ingevolge artikel 11 binnen drie jaar na inwerkingtreding aan de Staten-Generaal te zenden verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, kan worden bezien of het wenselijk is de bevoegdheden te behouden.

Bron: www.rijksoverheid.nl en www.internetconsultatie.nl

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 24 maart 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.