RSJ tegen eigen bijdrage gedetineerden

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is tegen de plannen zoals neergelegd in het conceptwetsvoorstel ‘Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting’ dat voorstelt een bijdrage te vragen van gedetineerden voor hun verblijf in een inrichting. Op 7 maart bracht de RSJ een daartoe strekkend advies uit.

Het conceptwetsvoorstel ‘Eigen bijdrage verblijf gedetineerden’ maakt het mogelijk om een eigen bijdrage van € 16 per dag te vragen van gedetineerden en tbs-gestelden voor hun verblijf in een justitiële inrichting en van elektronisch gedetineerden voor de huur van een enkelband. Daarnaast wordt een ouderbijdrage geïntroduceerd voor ouders van jeugdigen die in een justitiële jeugdinrichting verblijven.
De Raad acht het conceptwetsvoorstel contraproductief en adviseert het niet in te dienen. Er is geen onderbouwing noch aanleiding om het huidige principe los te laten dat de Staat de kosten van detentie draagt. De wetgever heeft eerder bewust ervoor gekozen om in plaats van een eigen bijdrage te heffen, eventuele uitkeringen van gedetineerden stop te zetten. De Raad acht het conceptwetsvoorstel, gezien de kenmerken van de doelgroepen en gezien de zeer geringe mogelijkheden om in detentie inkomen te genereren, in strijd met het beginsel van resocialisatie. De voorgestelde eigen bijdrage bedraagt € 112 per week, terwijl gedetineerden geen uitkering ontvangen en afgerond € 15 per week kunnen verdienen (tbs-gestelden ontvangen € 33 inclusief zak- en kleedgeld). Per saldo betekent dit dat schulden worden opgebouwd of dat reeds bestaande schulden worden verhoogd. Dit terwijl het hebben van schulden een criminogene factor is.
Het feit dat vaak sprake zal zijn van het opbouwen (of vergroten van) schulden die nog vele jaren terugbetaald moeten en verhaald kunnen worden, zal als een bijkomende straf (leedtoevoeging) worden ervaren die jaren kan doorlopen nadat aan de vrijheidsstraf zelf een einde is gekomen. In het conceptwetsvoorstel lijkt voorts als rechtsgrond de schuld ofwel de verwijtbaarheid te worden verondersteld met betrekking tot de kosten die de samenleving moet maken om de straf ten uitvoer te leggen. De verwijtbaarheid vormt echter grond voor de straf als zodanig en heeft betrekking op het gepleegde delict. Voor tbs-gestelden geldt dat de verwijtbaarheid zich slecht verhoudt tot het feit dat zij door de rechter geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard.

Uitvoeringskosten

Te verwachten valt dat de uitvoeringskosten hoog zijn. In 2008 liet de toenmalige staatssecretaris van Justitie nog weten dat het CJIB in verband met de inning een kostprijs van € 1.570 per zaak hanteert. Jaarlijks gaat het naar verwachting minstens om circa 29.000 zaken. Mede gelet op het verhoogde risico op recidive is het daarom zeer twijfelachtig of de beoogde netto-opbrengst van € 60 mln gerealiseerd kan worden.
 

Ouderbijdrage

Het conceptwetsvoorstel beoogt met een ouderbijdrage voor jeugdigen die in een justitiële jeugdinrichting verblijven aan te sluiten op de Wet op de jeugdzorg, maar wijkt hier op belangrijke onderdelen (zoals de leeftijdsgrens, uitzonderingsbepalingen en de voorgestelde omvang van de bijdrage) van af. De Raad acht het daarnaast in verband met een succesvolle terugkeer van de jeugdige in de maatschappij wenselijk om de ouders bij de tenuitvoerlegging van de straf te betrekken en, mede gelet op de hiermee gepaard gaande reiskosten in verband met bezoek, voor hen niet nog meer (financiële) drempels op te werpen.
 

Bron: www.rsj.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.