Reorganisatie bestuursrechtspraak in hoogste instantie van tafel

Geschreven door: Redactie op

Het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel dat de bestuursrechtspraak in hoogste instantie reorganiseert, in te trekken. Dat schrijft minister Plasterk op 16 november in een brief aan de Tweede Kamer. De Raad voor de rechtspraak, riep het kabinet hiertoe eerder op.

De Tweede Kamer heeft enkele amendementen aangenomen die het kabinet tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel en bij brief van 8 november (Kamerstukken II, 34 389, nr. 22) met klem hebben ontraden.

Amendementen

De voor het kabinet onverteerbare amendementen zijn amendement 20 en 11 die ondanks druk vanuit het kabinet toch zijn aanvaard door de Tweede kamer.
Amendement 20 bepaalde dat de leden van de grondwettelijke Raad van State niet in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen worden benoemd. Naar het oordeel van het kabinet moet de eenheid van de Raad van State echter gewaarborgd blijven. In institutionele zin betekent dit concreet dat de rechtsprekende functie naast de adviserende functie binnen de Raad van State als geheel ingebed moet blijven. Deze inbedding moet mede gelet op (artikel 73 van) de Grondwet een reële betekenis hebben. Het amendement doet volgens het kabinet aan dit uitgangspunt ernstig afbreuk, aangezien de Afdeling bestuursrechtspraak bij aanvaarding daarvan op geen enkele wijze meer zou zijn ingebed in de grondwettelijke Raad van State. Ook de gelijkwaardigheid van de beide afdelingen komt in het geding. De aanvaarding van het amendement leidt ertoe dat er een soort hiërarchie binnen de Raad van State wordt aangebracht, aangezien de grondwettelijke Raad in dat geval uitsluitend zou bestaan uit de leden van een van beide afdelingen van de Raad van State (de Afdeling advisering). Dat vindt het kabinet onacceptabel.
Amendement 11 strekt ertoe de zaken van de op te heffen Centrale Raad van Beroep niet bij de vier bestaande gerechtshoven onder te brengen, maar bij een afzonderlijk vijfde gerechtshof, met als zittingsplaats Utrecht. Dat is aldus het kabinet in essentie in strijd zijn met de gedachte achter het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel beoogt het stelsel van de bestuursrechtspraak eenvoudiger en transparanter te maken. Daarbij is zorgvuldig gekeken naar de aard van de zaken en op basis daarvan is gekozen voor overheveling van de rechtsmacht van de CRvB naar de vier gerechtshoven. Elk gerechtshof moet volgens het kabinet in staat worden geacht om alle specialisaties zelfstandig te behandelen. Er is geen reden om hiervan af te wijken ten aanzien van (delen van) de bestuursrechtspraak. De vier gerechtshoven hebben de schaalgrootte en de kennis om de zaken die aan hen zullen worden toegedeeld, zorgvuldig af te doen, zonder kwaliteitsverlies.
De bezwaren tegen deze op 8 november door de Tweede Kamer aanvaardde amendementen zijn voor het kabinet zo zwaarwegend dat het er de voorkeur aan geeft het wetsvoorstel in te trekken.

Kamerstukken II 34 389, nr. 23

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 22 november 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Antoni Brack schreef op :
Dit is heel goed nieuws, want vanuit de positie "terug bij af" kunnen we de kwestie nu voor eens en voor altijd goed gaan regelen.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.