Rechtspraak voor inhoudelijke toetsing asielaanvragen door bestuursrechter

De invoering van een inhoudelijke toetsing van asielaanvragen door de bestuursrechter – in plaats van de huidige beperkte - is een goede zaak. Dat stelt de Raad voor de Rechtspraak in zijn advies over de voorgestelde aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan EU-regelgeving. Wel vraagt de Raad aandacht voor de verhoogde werklast voor rechters die deze inhoudelijke toetsing met zich mee brengt, zeker in combinatie met de voorgestelde termijn van vier weken waarbinnen de rechter uitspraak moet doen.

Wanneer de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) een asielaanvraag afwijst, kan de asielzoeker daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. Nu kan de bestuursrechter alleen beoordelen of de IND in redelijkheid tot zijn oordeel over het asielrelaas heeft kunnen komen. De inhoudelijke beoordeling van het feitenrelaas van de asielzoeker is momenteel een exclusieve taak van de IND, niet van de rechter.
 

EU-Richtlijnen

De Procedurerichtlijn verplicht de EU-lidstaten onder meer een inhoudelijke toetsing door de rechter in te voeren. Het is aan de lidstaten om de Europese regels om te zetten in nationale. Voor Nederland houdt dit in dat de Vreemdelingenwet 2000 moet worden aangepast. Het advies van de Raad betreft deze aanpassing, die is neergelegd in het conceptwetsvoorstel inzake de implementatie van de Procedurerichtlijn en de Opvang- richtlijn in de Vreemdelingenwet 2000.
 

Volle toetsing

De Raad is positief over de voorgestelde inhoudelijke volle ex nunc-toetsing door de bestuursrechter. Dat geeft de rechter de mogelijkheid om zich een zelfstandig oordeel te vormen over de geloofwaardigheid van het asielrelaas. Het brengt voor de rechter wel meer werk met zich mee, zo stelt de Raad nadrukkelijk. Daarbij komt dat het concept wetsvoorstel de rechter slechts vier weken de tijd geeft om tot een oordeel te komen. De verzwaring van de toets aan de ene kant en de korte termijn aan de andere kant staan met elkaar op gespannen voet. Bovendien stelt de Procedurerichtlijn termijnen niet verplicht. De Raad onderschrijft het belang van een snelle asielprocedure (ook voor de asielzoeker), maar vreest dat de voorgestelde termijn ten koste zal gaan van diens rechtsbescherming. Hij stelt voor om eerst ervaring op te doen met de nieuwe manier van toetsing en eventueel daarna een wettelijke termijn voor de beroepsprocedure vast te leggen.
 

Niet ontvankelijk?

Verder krijgt de IND in het concept wetsvoorstel nieuwe mogelijkheden om op een aanvraag te beslissen. Zij kan asielaanvragen straks onder meer niet-ontvankelijk verklaren. De Raad vindt het gebruik van deze term verwarrend omdat de Algemene wet bestuursrecht deze terminologie ook gebruikt maar dan in een andere betekenis. De Raad vindt dat de terminologie van de Vreemdelingenwet 2000 en de Awb met elkaar in lijn horen te zijn.
 

Het integrale advies is te vinden op Rechtspraak.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.