Profilering in het vreemdelingenbeleid

Geschreven door: Redactie op

De ACVZ bracht op 6 november jl. een advies uit over profilering met behulp van big data in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. 

De ACVZ hanteert de volgende definitie van ‘profilering’: Profilering is een proces dat uit twee fases bestaat: 
• Het opstellen van een groepsprofiel bestaande uit indicatoren die samen een kans of risico vormen bij de uitvoering van overheidsbeleid. 
• Het verwerken, analyseren en wegen van (persoons)gegevens aan de hand van indicatoren van een groepsprofiel met het doel iemand/een organisatie te beoordelen in termen van risico’s en/of kansen.
Profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid staat volgens de ACVZ nog in de kinderschoenen. Veel instanties bevinden zich in een verkennende en testende fase. Het gebruik van databestanden van private partijen en/of openbare bronnen als social media komt nog niet veel voor. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat de meeste organisaties inmiddels ten behoeve van profilering al gegevens uitwisselen en grote bestanden aan elkaar koppelen. 
De ACVZ verwacht dat de technologische ontwikkelingen onvermijdelijk met zich meebrengen dat de overheid in de toekomst in toenemende mate gebruik zal maken van big data technieken en dat ook profilering hier steeds vaker op zal zijn gebaseerd. Dit zal voor de organisaties die belast zijn met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid niet anders zijn. Op basis van het onderzoek onderschrijft de ACVZ dat het van essentieel belang is dat er een helder en toekomstgericht kader wordt ontwikkeld waarbij de inzet van profielen in het vreemdelingenbeleid met voldoende waarborgen wordt omkleed.

Aanbevelingen

Daartoe doet de ACVZ een aantal aanbevelingen die onder andere het volgende behelzen:
• Zorg voor een expliciete wettelijke grondslag voor de uitwisseling en koppeling van gegevensbestanden en het gebruik van profielen, en borg dat profilering alleen wordt ingezet als aan de vereiste juridische waarborgen, zoals het non-discriminatiebeginsel, criteria van noodzakelijkheid en evenredigheid en de aanwezigheid van onafhankelijk toezicht, is voldaan.
• Verbeter de kwaliteit van de toepassing van profielen door een profiel pas in gebruik te nemen als er aan een aantal voorwaarden is voldaan zoals dat er een privacy impact assessment heeft plaatsgevonden, het profiel vóór ingebruikname is getest, het terugkoppelen van resultaten is geborgd, de resultaten van het werken met het profiel worden vergeleken met aselecte steekproeven, er een adequaat monitoring en evaluatiesysteem aanwezig is waarbij ook de vraag wordt gesteld of de kosten opwegen tegen de baten.
• Als uit terugkoppeling, monitoring en evaluatie niet blijkt dat een indicator in een profiel toegevoegde waarde heeft en/of nog voldoet, verfijn of verwijder deze indicator dan.
• Investeer in de juridische expertise binnen de eigen organisatie op het gebied van gegevensverwerking.
• Blijf inzetten op het verhelderen en vereenvoudigen van de wettelijke kaders voor uitvoeringsorganisaties. 
• Vergroot de transparantie over het gebruik van profielen door ketenbrede richtlijnen over transparantie op te stellen. Geef inzicht in de bronnen die bij profilering worden gebruikt en in de indicatoren voor zover dit in verband met de effectiviteit van de profilering mogelijk is.
• Respecteer de doelbinding bij gegevensverwerking. 
• Licht de keten door op het gebruik van het bijzondere persoonsgegeven nationaliteit bij profilering en de vraag wanneer het gebruik van dit persoonsgegeven in profielen wel en niet gerechtvaardigd, noodzakelijk, geschikt en proportioneel is in relatie tot het te bereiken doel.
• Schrap het criterium risicowijk en wees ook in de toekomst beducht voor andere op het eerste oog neutraal geformuleerde criteria die in de praktijk een stigmatiserende uitwerking kunnen hebben.
• Investeer blijvend en voortdurend in scholing over discriminatie en stigmatisering bij uitvoerend ambtenaren met een discretionaire ruimte. Borg daar waar mogelijk toepassing van het vier-ogenprincipe.

 

Het advies ‘Profileren en selecteren - Advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid’ is te vinden op www.acvz.org

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 15 november 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.