OM: visie voor de komende jaren

In Perspectief op 2015 presenteert het Openbaar Ministerie (OM) zijn visie op de strafrechtelijke handhaving voor de komende jaren. Perspectief op 2015 concentreert zich op de vernieuwingen die het OM de komende jaren wil doorvoeren. De nota is zelf geen concreet actieplan, maar een koersbepaling die richting geeft aan de concretisering van het beleid en de beleidsdoelstellingen op alle niveaus (landelijk, regionaal, lokaal).

In de nota komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde.


Rol en positie OM

Het OM wil een effectieve bijdrage leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Dat vereist interventies die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Het OM wil de aangeleverde strafzaken kwalitatief en kwantitatief goed afdoen. Die verwerking is op onderdelen niet goed op orde en vraagt versterking om te voldoen aan de eis van effectieve en slagvaardige organisaties in de rechtshandhaving. Dit betreft in het bijzonder: de zorg aan slachtoffers, de snelheid, het afnemen van crimineel vermogen, de executie, de kwaliteit van de professionals en de logistiek.
Het OM wil daarnaast de externe orientatie versterken en waar mogelijk sturen op een selectieve inzet van het strafrecht.
De aanpak van het handhavingstekort vraagt om uitbreiding van de capaciteit die beschikbaar is voor recherchewerk. Gegeven de beschikbare politiecapaciteit kan die gevonden worden in herverkaveling van de bestaande capaciteit. Het handhavingstekort vraagt om vergroting van de slagkracht.


Ondermijning

Om de georganiseerde criminaliteit terug te dringen moeten meer misdaadgroepen worden aangepakt en moet met de aanpak meer effect worden bereikt. De strategie ten aanzien van georganiseerde criminaliteit is gericht op het verslechteren van het criminele ondernemingsklimaat in Nederland. Maatregelen tegen georganiseerde misdaad moeten zijn gericht op het verstoren van criminele markten, op het achterhalen van misdaadgeld en het opwerpen van belemmeringen tegen misbruik van financiële kanalen en handelskanalen. Een belangrijk onderdeel van de strategie is de inzet op het afnemen van het met de criminaliteit verdiende vermogen. 
Naast delictgerichte opsporing en vervolging wordt een subjectgerichte aanpak toegepast, gericht op degenen die zich hebben opgewerkt tot de criminele top. Daarbij geeft het OM bijzondere aandacht aan financiele dienstverleners.
Bij de aanpak van de georganiseerde misdaad treedt het OM op als één concern. Georganiseerde misdaad overstijgt zowel regionale als nationale grenzen, wat noopt tot een gecoordineerde en gelaagde aanpak, waar mogelijk multidisciplinair. Gelet op de maatschappelijke en wijdverbreide impact van cybercrime moet bovendien de digitale kennis en expertise in de opsporing en vervolging worden versterkt.


Criminaliteit met grote impact op het slachtoffer

Het OM zet in op het vorderen van hoge(re) straffen, de toepassing van snelrecht en/of themazittingen, aandacht voor slachtoffers, en een actieve communicatiestrategie. Waar nodig zal het OM onderzoeken of het strafvorderingsbeleid verdere aanscherping behoeft. Ook onderzoekt het OM vernieuwende juridische methoden, zoals de toepassing van de ISD-maatregel voor recidiverende geweldsplegers. Verder wil het OM het risico van recidive verminderen door meer dan tot nu toe gebruik te maken van specifieke, op de persoon toegesneden justitiële voorwaarden bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling of voorwaardelijke gevangenisstraf.


Bedrijfsvoering

Via de doorontwikkeling van de Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM) en de Centrale Verwerking OM (CVOM) wil het OM verdere kwaliteits- en efficiencywinsten behalen. De implementatie van de herziene gerechtelijke kaart biedt de kans tot verdere regionalisering en tot de doorontwikkeling van de Landelijke Ressortelijke Organisatie en landelijke OM-onderdelen. Er ontstaat meer uniformiteit in processen en bedrijfsvoering. De verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de bedrijfsvoering verloopt drie langs fasen:

  1. het op orde brengen van de basis (leveringszekerheid),
  2. het creëren van een effectieve bedrijfsvoering (vraaggestuurd),
  3. het ontwikkelen van een professionele bedrijfsvoering waar de kosten en kwaliteit van de bedrijfsvoering stuurbaar en beheersbaar zijn en daarmee gericht is op de dienstverlening aan de OM’ers en het primaire proces.

Bron: www.om.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.