Nederlandse zaken voor het Europese Hof van Justitie in 2013

Op 9 september verscheen het Jaarbericht 2013 van de Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. het Jaarbericht geeft een overzicht van de werkzaamheden van de Nederlandse procesvertegenwoordiging in Luxemburg. Daarnaast bevat het de samenvattingen van alle uitspraken uit 2013 in zaken waaraan Nederland heeft deelgenomen.

De zaken waarin het Hof in 2013 uitspraak heeft gedaan, beslaan een breed terrein aan onderwerpen. Daaronder waren enkele belangrijke uitspraken op het terrein van de grondrechten. In Kadi oordeelde het Hof dat bij de EU-uitvoering van de VN-sanctielijst onvoldoende rechtsbescherming wordt geboden. In Akerberg heeft het Hof zich uitgesproken over het toepassingsbereik van het EU-Handvest. Het Hof heeft voor een ruime uitleg van het toepassingsbereik gekozen door te oordelen dat de in de Unie gewaarborgde grondrechten toepassing vinden in alle situaties die door het Unierecht worden beheerst. Dit betekent niet dat alle nationale maatregelen aan het EU-Handvest getoetst moeten worden. Zo oordeelde het Hof in Sindicato dos Bancários do Norte dat het niet bevoegd was om een vraag te beantwoorden over de verenigbaarheid met het EU-Handvest van een verlaging van de ambtenarensalarissen in Portugal met 10%. Vanuit het perspectief van de grondrechtenbescherming is ook de zaak Gascogne van belang. In die zaak oordeelde het Hof dat het een schending van de redelijke termijn oplevert wanneer een mededingingszaak voor het Gerecht langer dan vijf jaar zonder aanwijsbare redenen heeft stilgelegen. Dit hoeft niet te leiden tot het verlagen van een eventueel opgelegde boete. Voor een eventuele schadevergoeding dient de gedupeerde onderneming een aparte procedure op grond van artikel 268 VWEU (nietcontractuele aansprakelijkheid) te starten. Voorts heeft het Hof in 2013 uitspraak gedaan in een aantal institutionele geschillen, waaronder enkele over de bevoegdheidsverdeling op het terrein van de externe betrekkingen betreffende intellectueel eigendom (Daiichi) en rechtsbescherming van diensten (Commissie tegen Raad).


Nederland

In 2013 hebben de Europese hoven 75 zaken afgedaan waaraan de Nederlandse regering een bijdrage heeft geleverd. Van de 55 prejudiciële zaken waren er 15 afkomstig van Nederlandse rechters. Daarnaast was de Nederlandse regering betrokken bij 19 rechtstreekse zaken. In vier zaken waarin het Hof in 2013 uitspraak deed, heeft de Nederlandse regering zich moeten verweren tegen de Europese Commissie. In 10 uitspraken heeft Nederland één van de partijen gesteund bij het geschil voor het Hof en drie keer in een geschil voor het Gerecht. Het oordeel van het Hof en het Gerecht komt in een ruime meerderheid van deze zaken overeen met het door de Nederlandse regering ingebrachte standpunt. Het jaarbericht geeft een overzicht van de werkzaamheden van de Nederlandse procesvertegenwoordiging in Luxemburg (hoofdstuk 1). Daarnaast bevat het de samenvattingen van alle uitspraken uit 2013 in zaken waaraan Nederland heeft deelgenomen (hoofdstuk 2). Zoals ieder jaar betreffen deze arresten verschillende onderwerpen, zoals asiel en migratie, burgerschap, douane, fiscaal recht, sociaal recht en de fundamentele vrijheden.

Het Jaarbericht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/documenten-en-publicaties

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.