Minimumloonwetgeving ondergraven door Hof van Justitie EU

De in het kader van de gunning van overheidsopdrachten opgelegde verplichting om een minimumloon te betalen, kan niet worden uitgebreid tot de werknemers van een in een andere lidstaat gevestigde (onder)aannemer.

Een Duitse stad besteedde een werk aan, met de eis dat een Duits minimumloon betaald zou worden. Een Poolse inschrijver verzette zich daartegen, omdat dit hem concurrentievoordeel ontnam, aangezien Poolse lonen en prijzen lager zijn. Het Hof van Justitie geeft hem gelijk.
 

De zaak

Een wet van het Land Nordrhein-Westfalen (Duitsland) bepaalt dat sommige overheidsopdrachten voor het verrichten van diensten slechts kunnen worden gegund aan ondernemingen die zich bij de indiening van de offerte ertoe hebben verbonden, hun personeel voor de uitvoering van de prestatie een minimumuurloon van € 8,62 te betalen. In het kader van een openbare aanbesteding die was uitgeschreven met het oog op de digitalisering van documenten en de conversie van gegevens voor haar stedenbouwkundige dienst, heeft de stad Dortmund op grond van deze wet garanties geëist dat een minimumloon van € 8,62 zou worden betaald aan de werknemers van een in een andere lidstaat (in casu Polen) gevestigde onderaannemer waarop de inschrijver een beroep wenste te doen, die de betrokken opdracht uitsluitend in die lidstaat zouden uitvoeren. Bundesdruckerei, een Duitse onderneming die geïnteresseerd was in deze opdracht, heeft beroep ingesteld bij de bevoegde Duitse kamer inzake openbare aanbestedingen. Aangezien deze kamer twijfels had over de verenigbaarheid van de betrokken regeling (zoals toegepast door de stad Dortmund) met het Unierecht en meer bepaald met de vrijheid van dienstverrichting, heeft zij zich tot het Hof van Justitie gewend. Het arrest In zijn arrest van 18 september 2014 antwoordt het Hof dat het beginsel van vrije dienstverrichting in een geval als het onderhavige, waarin een inschrijver een overheidsopdracht wil uitvoeren door uitsluitend gebruik te maken van werknemers van een onderaannemer die in een andere lidstaat dan die van de aanbestedende dienst is gevestigd, eraan in de weg staat dat de lidstaat van de aanbestedende dienst de onderaannemer ertoe verplicht deze werknemers een minimumloon te betalen. Het Hof stelt om te beginnen vast dat een dergelijke regeling een beperking van de vrijheid van dienstverrichting kan vormen. Een minimumloon dat wordt opgelegd aan de onderaannemers van een inschrijver die in een andere lidstaat zijn gevestigd, waar de minimumlonen lager zijn, vormt immers een bijkomende economische last die de uitvoering van de prestaties in die andere lidstaat kan verhinderen, belemmeren of minder aantrekkelijk maken. Het Hof merkt echter op dat een dergelijke regeling in beginsel gerechtvaardigd kan zijn door het doel de werknemers te beschermen. Voor zover een dergelijke regeling enkel geldt voor overheidsopdrachten, is zij echter niet geschikt om dat doel te bereiken, indien er geen aanwijzingen zijn dat werknemers die actief zijn op de particuliere markt geen nood hebben aan dezelfde loonbescherming als werknemers die overheidsopdrachten uitvoeren. Voor zover de betrokken nationale regeling ook van toepassing is op een situatie zoals die welke hier aan de orde is, is zij hoe dan ook onevenredig.

Arrest in zaak C-549/13, 18-09-2014, Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.