Meebetalen aan eigen veroordeling en detentie

Een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor het verblijf in een justitiële inrichting gaat op de daders verhaald worden. Dit staat in twee wetsvoorstellen die op 13 januari 2014 voor advies naar verschillende instanties zijn gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak en het openbaar ministerie. Ook gaan daders een bijdrage leveren in de kosten van de zorg aan slachtoffers van strafbare feiten.
 

De bewindslieden Opstelten en Teeven vinden het niet vanzelfsprekend dat kosten voor strafvorderlijk optreden, slachtofferzorg en tenuitvoerlegging van straffen alleen of in hoofdzaak door de samenleving worden gedragen. Veroordeelden hebben de wet overtreden en een straf gekregen. Zij hebben optreden van de overheid uitgelokt en worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Vanwege de hoge kosten, wordt de dader geacht bij te dragen. Daarmee sluit Nederland aan bij een groot aantal Europese landen die een soortgelijke regeling kennen. De bijdrage voor kosten van de veroordeling en slachtofferzorg moet samen met de eigen bijdrage voor het verblijf in een justitiële inrichting leiden tot een netto opbrengst van € 65 miljoen per jaar.
 

Kosten van politie, OM, NFI, berechting en slachtofferzorg

De regeling omvat de kosten van politie, openbaar ministerie en NFI, berechting en van de slachtofferzorg. Veroordeelden betalen niet de daadwerkelijk gemaakte kosten maar een deel in de vorm van een vast (forfaitair) bedrag, waarvan de hoogte varieert. Dat hangt bijvoorbeeld af van wie de verdachte veroordeelt, een enkelvoudige of meervoudige kamer. De minister stelt het bedrag later definitief vast bij algemene maatregel van bestuur. Er is geen omvangrijke administratie nodig, de bijdrage wordt geïnd nadat de straf onherroepelijk is geworden. Zes weken na het ontvangen van de factuur moet de dader betalen. Het maakt niet uit of de verdachte straf krijgt voor meerdere delicten, zolang er één strafproces wordt gevoerd, betaalt hij één bedrag. Een betalingsregeling of (tijdelijk) uitstel van betaling is mogelijk om te voorkomen dat de bijdrageverplichting de resocialisatie van de veroordeelde in de weg staat of andere (sociale) problemen veroorzaakt.
 

€ 16 per dag voor verblijf in een inrichting

In het tweede wetsvoorstel staat dat gedetineerden, tbs-gestelden en ouders van veroordeelde jeugdigen een eigen bijdrage betalen voor verblijf in een inrichting. Er zal een bijdrage gelden van € 16 per dag, met een maximum van 2 jaar. Zodra de straf ten uitvoer wordt gelegd, is de dader voor zijn verblijf een eigen bijdrage verschuldigd en kan deze worden geïnd. Ook hier moet de dader binnen zes weken na het ontvangen van de factuur betalen. Bij plaatsing van een jeugdige in een justitiële jeugdinrichting neemt de overheid (een belangrijk deel van) de verzorging van de jeugdige over en daarmee ook de kosten voor het onderhoud van de jeugdige.
Onderhoudsplichtige ouders dragen daarom bij in de kosten van het verblijf, wanneer deze voor rekening van de overheid komen. De maatregel geldt niet voor personen in vreemdelingenbewaring, omdat hier geen sprake is van verblijf op een strafrechtelijke titel. Ook wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht voor de periode van de verzekering, klinische observatie of voorlopige hechtenis, als de zaak eindigt zonder oplegging van een straf of maatregel. Het is onwenselijk een verdachte te laten betalen, als uit de uitspraak van de rechter blijkt dat het verblijf in een justitiële inrichting - achteraf gezien - onjuist is geweest. Om te voorkomen dat de eigenbijdrageregeling negatieve gevolgen heeft voor de resocialisatie van de veroordeelde of dat andere (sociale) problemen ontstaan, is een betalingsregeling mogelijk of een tijdelijk uitstel van betaling. Maar de verplichting blijft bestaan. Uiteindelijk zal het gehele bedrag moeten worden betaald.
 

De conceptwetsvoorstellen met de bijbehorende memories van toelichting zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/01/13/opstelten-en-teeven-dader-betaalt-eigen-bijdrage.html

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

a.zecha schreef op :
Mijns inziens één van de vele (kleine) vervolgstappen naar de omkering (de perversie) van onze democratische legitimiteit: Een minderheid van kapitaalkrachtigen, ambtelijke en politieke machthebbers, die door de meerderheid van modale en kwetsbare burgers moet worden “verzorgd”. I.e. een minderheid die wettelijk in staat wordt gesteld haar grote rijkdom en macht te vergroten mede op kosten die de meerderheid moet opbrengen.
Zoals in de tijd van de VOC gebruikelijk was ....

Twee (sprekende) grote voorbeelden: De “redding” van de (nog immer) graaiende bancaire wereld en de “fiscale steun” aan ontwijking van fiscale afdrachten van winstmakende grote beursgenoteerde bedrijven; mede waardoor begrotingstekorten ontstaan die grotendeels ten laste komen van belastingbetalende modale en kwetsbare burgers.
a.zecha
Frits Jansen schreef op :
Dit voorstel miskent de essentie van het strafrecht namelijk IN HET ALGEMEEN BELANG reageren op crimineel gedrag yet afschrikking. Gaan degenen die om opportuniteitsredenen niet worden vervolgd ook meebetalen of worden zij-in positieve zin- gediscrimineerd?

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.