Jaarplan 2014 Rechtspraak: recht halen via internet en sneller procederen

Burgers krijgen dit jaar voor het eerst de gelegenheid hun recht te halen via internet, door digitaal een geschil voor te leggen aan de kantonrechter. Professionals zullen op andere rechtsgebieden profiteren van voortschrijdende digitalisering. Starten met het sneller, begrijpelijker en toegankelijker maken van procedures is de grote ambitie voor 2014, stelt het Jaarplan van de Rechtspraak 2014. Maar ook opkomen voor de rechtsstaat staat hoog op de prioriteitenlijst.

In het jaarplan presenteren de gerechten en de Raad voor de rechtspraak hun prognoses en beleidsvoornemens voor 2014, gebaseerd op de Agenda voor de Rechtspraak 2011-2014. Die strategische agenda heeft geleid tot ingrijpende hervormingen, bedoeld om kwalitatief goede, snelle en toegankelijke rechtspraak te garanderen. Gerechten zijn vorig jaar op grote schaal gefuseerd om ruimte te scheppen voor specialisatie van rechters en andere vormen van kwaliteitsverbetering. De nieuwe fusiegerechten worden dit jaar verder tot een eenheid gesmeed, onder meer door het concentreren van rechtsgebieden en afstemmen van werkprocessen.
 

Digitaal procederen

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan vereenvoudiging en digitalisering van de rechtspraak. Met ingang van dit jaar krijgen mensen geleidelijk aan steeds meer mogelijkheden om via de computer te procederen. De digitale rechtsgang bij de kantonrechter, afgelopen najaar beschikbaar gesteld aan rechtsbijstandsverzekeraars, wordt dit jaar toegankelijk voor burgers en bedrijven. Contact tussen rechtbanken en curatoren over insolventies verloopt binnenkort helemaal elektronisch, net als asiel- en vreemdelingenzaken bij enkele rechtbanken. Strafadvocaten kunnen dossiers in de loop van dit jaar via het digitale loket krijgen.
 

Kort en goed

Kortere doorlooptijden (de tijd die gebruikt wordt om een zaak af te handelen) staan in 2014 hoog op de agenda van de gerechten. In de afgelopen jaren hebben de gerechten zich ingespannen om de doorlooptijden te verkorten. Met het programma KEI wordt gewerkt aan een verdergaande verkorting daarvan. Uiteindelijk is het doel om de gemiddelde doorlooptijden vanaf 2018 met ten minste 40% te verkorten. Nieuwe werkprocessen en een sterkere regie van de rechter moeten ervoor zorgen dat het tussendoor stilliggen van zaken (bijvoorbeeld omdat een van de procespartijen een stuk moet indienen) tot een minimum wordt beperkt. Tevens zullen de mogelijkheden worden benut om de rechter meer regie op (de duur van) het proces te geven. Snelheid mag echter niet ten koste gaan van kwaliteit. Vorig jaar zijn veel civiele vonnissen getoetst op ambachtelijke kwaliteit. Dit jaar valt een besluit over permanente kwaliteitstoetsing. Om de productiedruk te verminderen wordt de ontwikkeling van professionele standaarden bevorderd. Met behulp van professionele standaarden kunnen rechters en raadsheren duidelijke grenzen trekken tussen wanneer zittingen nog wel en wanneer zittingen niet meer met behoud van voldoende kwaliteit kunnen worden afgerond. De standaarden zullen ook input vormen voor een adequate bekostiging. Het opstellen van de professionele standaarden is primair een verantwoordelijkheid van de rechters en raadsheren. De Raad en de gerechtsbesturen zullen de de totstandkoming van de professionele standaarden waar nodig faciliteren.
 

Motivering

De aandacht voor een goede motivering van de procedure en een begrijpelijke en deugdelijke motivering van de uitspraak blijft in 2014 van belang. De methode die hierbij wordt gebruikt is de Promis-methode waarbij een volledig uitgewerkt strafrechtelijk vonnis of arrest met een goede en begrijpelijke motivering centraal staat. Gerechten ontplooien daarnaast activiteiten op het verder verbeteren van hun taalgebruik op zitting en in correspondentie. Tevens toetsen zij het effect daarvan in mondelinge en schriftelijke uitspraken door gebruik te maken van onder andere taalwetenschappers.
 

Rechtseenheid

Tijdens de verdere implementatie van de gerechtelijke kaart wordt gestreefd naar een verdere uniformering van de procedures. In 2014 zullen de gerechtshoven en de bijzondere colleges zich wederom inspannen om de materiële rechtseenheid te bevorderen. Enkele initiatieven zijn:

  • De samenwerkingsagenda van de CRvB met het CBb die o.a. is gericht op de ontwikkeling van gezamenlijke rechtseenheidinstrumenten.
  • Het initiatief van het gerechtshof Amsterdam tot het voeren van een professioneel debat over de mogelijkheden en de grenzen om binnen het hof en het hofressort de rechtseenheid te bevorderen. Dit door onder meer het doen van richtinggevende uitspraken.
  • De bevordering via de Landelijke Overleggen Vakinhoud van de totstandkoming van landelijke oriëntatiepunten in civiele zaken.

Daarnaast zullen de hoven blijven bijdragen aan de (landelijke) bevordering van materiële maar ook procedurele rechtseenheid door kennis- en informatie-uitwisseling binnen het hof en het intensiveren van het al bestaande overleg met de rechtbanken in het ressort.
 

Rechtsstaat

De Rechtspraak wil het, nog steeds grote, vertrouwen van de samenleving behouden door aan te sluiten bij behoeften die er leven, maar ook door de democratische rechtsstaat te versterken. Die kan niet bestaan zonder onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. De Raad zal het debat met politiek en samenleving aangaan als de rechtsstaat in het geding komt en opkomen voor de rechtsbescherming van de burger.
 

Openbaarheid

De mogelijk om via internet te procederen, vraagt om betere communicatie met rechtzoekenden. De website rechtspraak.nl wordt volledig herzien, waarbij toegankelijkheid, helderheid en begrijpelijkheid van informatie voorop staan. De Rechtspraak bekijkt de inzet van webcare voor snelle en goede beantwoording van publieksvragen. Zittingslijsten worden via rechtspraak.nl ter beschikking gesteld en de vorig jaar herziene persrichtlijn wordt dit jaar geëvalueerd.
 

Het volledige Jaarplan is te vinden op Rechtspraak.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.