Geloofwaardigheid homo asielzoekers

Geschreven door: Redactie op

 Dat heeft het EU-Hof geantwoordt op vragen van de Raad van State. Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 2 december 2014 in de gevoegde zaken C-148/13– C-150/13, A, B, C tegen de Staatssecretaris van VenJ. A, B en C hebben in Nederland een asielaanvraag ingediend met een beroep op hun vrees om in hun land van herkomst te worden vervolgd wegens hun homoseksualiteit. Hun aanvragen werden afgewezen omdat hun beroep op vervolging wegens seksuele gerichtheid niet geloofwaardig werd geacht.

De Raad van State vroeg het Europese Hof van Justitie welke grenzen het Unierecht stelt aan de verificatie van de seksuele gerichtheid van asielzoekers. In zijn arrest van 2 december 2014 merkt het Hof vooraf op dat de verklaringen van een asielzoeker over diens seksuele gerichtheid slechts het uitgangspunt van de onderzoeksprocedure vormen en dat daarvoor bevestiging nodig kan zijn. De wijze waarop de bevoegde autoriteiten deze verklaringen en het tot staving van de asielaanvragen overgelegde bewijsmateriaal beoordelen, moet echter in overeenstemming zijn met het Unierecht en met name met de door het Handvest gewaarborgde grondrechten, zoals het recht op eerbiediging van de menselijke waardigheid en het recht op eerbiediging van het privé- en het familie- en gezinsleven. Bovendien moet deze beoordeling op individuele basis plaatsvinden en moet daarin rekening worden gehouden met de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker (waartoe factoren behoren zoals achtergrond, geslacht en leeftijd).

Aanwijzingen

Vervolgens verschaft het Hof een aantal aanwijzingen ten aanzien van de wijze van de beoordeling door de nationale autoriteiten. De eerste aanwijzing stelt dat als een asielzoeker vragen, gesteld vanuit met homoseksuelen verbonden stereotype opvattingen, niet weet te beantwoorden, dat op zich geen voldoende grond biedt voor de conclusie dat hij niet geloofwaardig is.
Ten tweede mogen de nationale autoriteiten in voorkomend geval weliswaar ondervragingen uitvoeren ter beoordeling van de feiten en omstandigheden betreffende de gestelde seksuele gerichtheid, maar zijn ondervragingen over de details van de wijze waarop deze asielzoeker praktisch invulling geeft aan zijn seksuele gerichtheid, in strijd met de door het Handvest gewaarborgde grondrechten.
Ten derde beklemtoont het Hof dat het als bewijs aanvaarden, zoals verscheidene asielzoekers hebben gesteld, dat zij homoseksuele handelingen moeten verrichten, dat zij zich aan ‘tests’ onderwerpen om hun homoseksualiteit te bewijzen of dat zij video-opnamen van hun intieme handelingen moeten overleggen, afbreuk doet aan de menselijke waardigheid, waarvan het Handvest de eerbiediging waarborgt en dat dergelijke elementen bovendien niet noodzakelijkerwijs bewijswaarde hebben.
Ten vierde kan, gelet op de gevoeligheid van vragen over iemands persoonlijke levenssfeer en zijn seksualiteit, uit het enkele feit dat deze persoon, wegens zijn terughoudendheid bij het onthullen van intieme aspecten van zijn leven, niet meteen heeft verklaard homoseksueel zijn, niet de conclusie worden getrokken dat hij niet geloofwaardig is.

Bron: www.minbuza.nl/ecer/

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 9 december 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.