Europees OM

De vice-voorzitter van de Europese Commissie heeft de Eerste Kamer een brief gestuurd (13-03-2014, Kamerstukken I 2013/14, 33 709, nr. G), waarin de subsidiariteitsbezwaren worden gegeven van de Eerste Kamer met betrekking tot het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (COM (2013) 534final) die volgens de Commissie geen verband houden met het subsidiariteitsbeginsel en derhalve buiten het toepassingsgebied van het subsidiariteitscontrolemechanisme vallen.

De vice-voorzitter schrijft dat, hoewel het strafrecht in de eerste plaats een bevoegdheid van de lidstaten blijft is, de Commissie van oordeel dat zowel de lidstaten als de Unie de plicht hebben misdrijven die de financiële belangen van de Unie schaden te bestrijden. Overeenkomstig artikel 86 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is de Unie bevoegd om een orgaan voor onderzoek en vervolging zoals het Europees Openbaar Ministerie in te stellen. Het voorgestelde gedecentraliseerde en geïntegreerde model is gebaseerd op de eerbiediging van de nationale rechtstradities en rechtsstelsels van de lidstaten. Dit blijkt met name uit het feit dat de voorgestelde gedelegeerde Europese aanklagers tegelijkertijd nationale aanklagers zouden blijven, die vertrouwd zijn mei hun nationale jurisdictie en geïntegreerd zijn in het nationale vervolgingssysteem. Op deze manier wordt de nauwe band en de samenwerking met de nationale autoriteiten gewaarborgd. Vervolgingsmaatregelen zouden worden uitgevoerd door de nationale rechtshandhavingsinstanties en de rechterlijke toetsing zou de taak blijven van nationale rechters. Zo ook zouden beklaagden worden berecht door nationale rechters, op basis van het nationale materiële recht. 

De meerwaarde van het Europees Openbaar Ministerie ligt erin een consistente en efficiënte bescherming van de EU-begroting in de hele Unie te waarborgen. Hiertoe moet het Europees Openbaar Ministerie alle bevoegdheden kunnen uitoefenen die nodig zijn voor de daadwerkelijke uitvoering van zijn taken. Het moet kunnen beslissen een zaak voor de rechter te brengen, om consequente vervolging te garanderen. Voorts moeten de gedelegeerde Europese aanklagers gebruik kunnen maken van alle onderzoeksmaatregelen, die nodig zijn om de strafbare feiten die onder hun bevoegdheid vallen, te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het doorzoeken en in beslag nemen van documenten en het toezicht op financiële transacties.

De Commissie benadrukt dat een van de voornaamste doelstellingen van het voorstel erin bestaat het aantal onderzoeken naar en vervolgingen van misdrijven die de financiële belangen van de Unie schaden, te verhogen. Overeenkomstig de verplichtingen van het Verdrag wordt van de lidstaten verwacht dat zij, nu en in de toekomst, de nodige middelen en instrumenten beschikbaar stellen ­om de financiële belangen van de Unie daadwerkelijk te beschermen. De instelling van het Europees Openbaar Ministerie zou de nationale capaciteit voor de bestrijding van fraude met EU-middelen aanvullen met onderzoeks- en vervolgingscapaciteit op EU-niveau. Ook zal de verordening geen afbreuk doen aan het voorrecht van de lidstaten om  vervolgingsprioriteiten te stellen op gebieden die geen verband houden met strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden. In het geval van misdrijven die onlosmakelijk verbonden zijn met strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden, kan onder bepaalde strikte voorwaarden gezamenlijke behandeling en vervolging plaatsvinden, voor zover dat in het belang is van een goede rechtsbedeling. Het gebruik van een dergelijke impliciete bevoegdheid zou ervoor zorgen dat de vervolging en de gerechtelijke procedures efficiënt verlopen en zou ook overeenkomstig het ne bis in idem-beginsel voorkomen dat twee keer vervolging wordt ingesteld.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Firts Jansen schreef op :
Het strafrecht hoort een ultimum remedium te zijn, en moet vooral potentiële daders afschrikken, en onrecht vergelden nmens de maatschappij, ter voorkoming van eigenrichting.

de nadruk ligt - kennelijk - op "misdrijven die de financiële belangen van de Unie schaden". Maar bij schade is het belangrijk in eerste instantie reparatoir te werk te gaan en niet punitief.

Wordt hier het verkeerde middel voor een reëel probleem voorgesteld, of wordt het probleem er met de haren bij gesleept (als een doel waar niemand tegen kan zijn) teneinde het voorgestelde doel te dienen te pleiten voor een Europees OM?

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.