Controle toezicht banken

Vanaf 4 november 2014 vallen 128 grote banken van de eurozone onder het toezicht van de ECB. De ECB vervult haar taken binnen één gemeenschappelijk toezichtmechanisme (het Single Supervisory Mechanism: SSM) dat zowel de ECB als de nationaal bevoegde autoriteiten omvat.

Het SSM is een antwoord op het onvoldoende gebleken toezicht in het recente verleden. Goed toezicht op kredietinstellingen is van groot maatschappelijk belang. Het verdient aandacht dat deze verschuiving van toezichtstaken van de lidstaten naar de EUvergezeld gaat van een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en goede afspraken over het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht.

In dat kader is ook relevant op welke wijze wordt voorzienin een structurele mogelijkheid van onafhankelijke externe controle op het toezicht. In deze brief wordt daarvoor aandacht gevraagd. Daarbij is ook van belang dat de Minister van Financiën een wetsvoorstel voorbereidt waarin de consequenties van het SSM voor de taken en bevoegdheden van DNB onder het Europees bankentoezicht worden geregeld.

De brief behandelt achtereenvolgens:
1. Ontwikkeling Europese bankenunie,
2. Implicaties voor toezicht, verantwoording en controle in Nederland,
3. Implicaties voor toezicht, verantwoording en controle in Europa, waaronder,
3.1 Toezicht op banken: Single Supervisory Mechanism,
3.2 Directe herkapitalisatie banken: ESM,
3.3 Afwikkeling van banken: Single Resolution Mechanism. Op basis daarvan worden vervolgens in
4. een aantal Aanbevelingen gedaan.

Zo wordt onder andere aanbevolen dat de Minister van Financiën zich er binnen de EU voor inspant dat de onafhankelijke externe controle op het toezicht van de ECB door de ERK met een breed mandaat (rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid) wordt geborgd. Voorts zou de minister kunnen verduidelijken wat na invoering van het SSM in Nederland zijn ministeriële verantwoordelijkheid inhoudt voor het toezicht op de grote banken en wat de mogelijkheden voor onafhankelijke externe controle op het toezicht door DNB zijn alsmede over welke informatie t.a.v. de banken die onder het toezicht van de ECB gaan vallen de Algemene Rekenkamer nog kan beschikken.

In een onderaan de brief opgenomen reactie zegt de minister toe binnen EU-verband te pleiten voor voldoende bevoegdheden voor de ERK om controle op de toezichtstaken van de ECB op afdoende wijze te borgen. De minister stelt voorts dat de ministeriële verantwoordelijkheid wordt beperkt voor het toezicht dat onder het SSM wordt uitgeoefend door, onder verantwoordelijkheid van, of op instructie van de ECB. Verder geeft hij aan dat in de SSM-verordening is geregeld dat de ECB informatie kan uitwisselen met onder meer nationale instanties zoals de Algemene Rekenkamer.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.