De nieuwe cijfers over de gesubsidieerde rechtsbijstand 2019 staan online. Deze cijfers laten de ontwikkelingen binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand in 2019 zien. Het aantal afgegeven toevoegingen liep in 2019 terug, evenals het aantal advocaten en mediators dat toevoegingen behandelde.

Er zijn in 2019 401.630 toevoegingen afgegeven, inclusief lichte adviestoevoegingen en toevoegingen voor mediation. Dit aantal lag lager dan in 2018 (-1%) en neemt al een aantal jaren af. Het aantal advocaten dat actief deelnam aan het stelsel is in 2019 met 189 afgenomen. Dit is ongeveer 3% lager dan in 2018. Deze afname hangt deels samen met de afname van het aantal toevoegingen. Het aantal actieve mediators is met 7% afgenomen.

(Echt)scheiding(sgerelateerde) toevoegingen namen af

Het aantal (echt)scheiding(sgerelateerde) toevoegingen is ten opzichte van 2018 gedaald met 6%. Ook hier is al enige jaren sprake van een afname.

Afname straftoevoegingen voor verdachten

De daling van het aantal straftoevoegingen voor verdachten zette in 2019 door
(-1%) en werd hoofdzakelijk bepaald door de afname van het aantal zaken waarin geen sprake is van vrijheidsbeneming.

Afname bestuursrechtelijke toevoegingen

Het beeld voor de meeste soorten bestuursrechtelijke toevoegingen liet een dalende trend zien. Het aantal toevoegingen voor sociale voorzieningen (-5%), sociale verzekeringen (-5%) en bestuur overig (-7%) nam af.

Het aantal toevoegingen voor psychiatrisch patiëntenrecht nam toe

In het psychiatrisch patiëntenrecht is juist een toename in het aantal toevoegingen zichtbaar. Al meer dan 10 jaar is in dit rechtsgebied een toename te zien, maar deze is in 2019 groter dan de afgelopen jaren, door anticipatie op de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz. Dit zijn wetswijzigingen die per 1 januari 2020 ingingen.

Aantal asieltoevoegingen nam toe

Het aantal asieltoevoegingen is in 2019 toegenomen met 7% ten opzichte van 2018. De toename was in hoofdzaak toe te rekenen aan een stijgend aantal vervolgaanvragen als gevolg van veel Dublinafwijzingen.

Het Juridisch Loket

De klantcontacten bij het Juridisch Loket zijn in 2019 iets afgenomen ten opzichte van 2018. Het aantal verwijzingen naar advocaat, ketenpartner of mediation is in 2019 opnieuw afgenomen.

Naar frequentere publicatie over de cijfers en trends

De Raad voor Rechtsbijstand bracht voorheen een papieren versie van de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand uit. Dit is de tweede ‘cijfers en trends’ in digitale vorm. De Raad werkt toe naar een meer frequente online presentatie van de cijfers over de gesubsidieerde rechtsbijstand met de daarbij horende trends en uitleg om onze ketenpartners en het publiek nog beter van dienst zijn.


De cijfers zijn te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. 

Laatste nieuws