Beleidsontwikkelingen semi-publieke instellingen

De Algemene Rekenkamer stuurde de Tweede Kamer een brief (20-03-2014) over recente beleidsontwikkelingen in het veld van (semi)publieke instellingen.

Er staan grote veranderingen op stapel in de organisatie van de publieke dienstverlening door instellingen op afstand van het Rijk. Zo heeft het kabinet plannen om de positionering van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) op de schop te nemen en om onderdelen van hun bedrijfsvoering anders te organiseren. Ook zijn er voornemens om de wijze waarop de systematiek van sturing, toezicht en verantwoording (oftewel de governance) bij een bredere groep van instellingen op afstand is ingericht, aan te passen. Deels zijn deze rijksbrede kabinetsplannen al omgezet in maatregelen c.q. voorstellen aan de Tweede Kamer (zie bijlagen 1 en 2 voor een overzicht en de bijbehorende Kamerstukken).

Het maatschappelijk en financieel belang van instellingen op afstand van het Rijk is groot: alleen al met de uitvoering van taken door begrotingsgefinancierde Zelfstandig Bestuursorganen (ZBO’s) en Rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) is circa 132 miljard euro aan publiek geld gemoeid. De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat de besluitvorming over de kabinetsplannen en de implementatie ervan zorgvuldig en in onderlinge samenhang verlopen. Het is zaak om de publieke dienstverlening aan burgers zowel tijdens als na het veranderingsproces te waarborgen. Daarbij dienen de Tweede en Eerste Kamer tijdig en goed op de hoogte te zijn van de op handen zijnde veranderingen- (niet in de laatste plaats omdat veranderingen die worden doorgevoerd in de positionering en governance van instellingen, óók gevolgen hebben voor de informatie die het parlement over deze instellingen krijgt van de desbetreffende Minister.

Het is in dit verband belangrijk zich te realiseren dat de relatie burger-overheid en de rol van (semi)publieke instellingen daarin, eerst en vooral een democratische en rechtsstatelijke kwestie is en pas in tweede instantie een kwestie van effectief en efficiënt organiseren. De Rekenkamer wil, tegen deze achtergrond, met deze brief de Eerste en Tweede Kamer aandachtspunten meegeven voor de behandeling van de plannen van het kabinet en de verdere uitwerking daarvan in sectorale wetgeving. In deze brief spitst de Rekenkamer zich toe op drie plannen die actueel zijn in beide Kamers en de meest concrete gevolgen (kunnen) hebben voor een groot aantal instellingen:

- herpositionering van zbo’s
- deelname van zbo’s aan shared service-organisaties
- versterking van extern financieel toezicht en van normen voor financieel beheer bij instellingen met een publiek belang

Met deze brief biedt de Rekenkamer de Kamer tevens de bundel ‘Bestuur op afstand: Vier factsheets’ aan, de factsheets zijn bedoeld als achtergronddocumentatie:

- factsheet 1: de publieke dienstverlening door instellingen op afstand van het Rijk in een historische context
- factsheet 2: een beschrijving van de kenmerken van de diverse soorten (semi)publieke instellingen
- factsheet 3: over de inrichting van sturing, verantwoording en toezicht bij deze instellingen
- factsheet 4: de waarborging van publieke belangen door checks & balances.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.