Begroting VenJ 2018

Geschreven door: Redactie op

Digitalisering en cybersecurity

Nederland investeert de komende jaren in de bestrijding van cybercriminaliteit en de versterking van cybersecurity. Criminaliteit verplaatst zich steeds meer van offline naar online. Ook is het noodzakelijk de digitale weerbaarheid van burgers, bedrijven en overheid te versterken, onder meer door publiek-private samenwerking. De komende jaren komt er een extra bedrag van (structureel) 26 miljoen beschikbaar als eerste urgente impuls, aanleiding is de toenemende dreiging in het digitale domein. Deze investering komt bovenop de 13 miljoen euro die vorig jaar extra is uitgetrokken.

De moderniseringsoperatie die de rechtspraak uitvoert met het oog op digitale procesvoering krijgt verder vorm. Voor het civiele recht en het bestuursrecht is in 2017 de eerste fase van de KEI-wetgeving (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) in werking getreden. Die gefaseerde inwerkingtreding krijgt in 2018 en volgende jaren verder zijn beslag.

Criminaliteit

De integrale aanpak van High Impact Crimes (overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten) wordt voortgezet. VenJ trekt daar tot en met 2021 jaarlijks ruim € 7,5 miljoen voor uit. Daarbij ligt de nadruk onder meer op verhoging van het ophelderingspercentage en de zorgvuldige bejegening van het slachtoffer.

Ook investeert VenJ in de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Ter uitvoering van de met het oog daarop vastgestelde gezamenlijke ‘Toekomstagenda Ondermijning’  is extra financiering vrijgemaakt, oplopend tot jaarlijks € 10 mln. per 2018. Daarnaast is komend jaar 30 miljoen euro extra beschikbaar gekomen voor het afpakken van crimineel vermogen.

Het voorkómen en bestrijden van fraude is ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt. Regionale eenheden van de politie zullen in 2018, 2300 verdachten van fraudezaken bij het OM aanleveren, 400 meer dan in 2017. De Wet gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden, waar het kabinet aan werkt, beoogt in dit kader wettelijke belemmeringen weg te nemen voor uitwisseling van informatie tussen de overheid en private partijen met een publiekrechtelijke taak.

Terrorisme

Voor versterking van de Dienst Speciale Interventies (DSI), zowel op het gebied van kwaliteit en flexibiliteit, als van paraatheid en snelle inzetbaarheid komt in 2018 18 miljoen euro beschikbaar, vanaf 2019 loopt dat bedrag structureel op tot € 22 miljoen euro. Ook wordt volgend jaar verder gewerkt aan versterking van de internationale samenwerking en informatie-uitwisseling bij de bestrijding van terrorisme.

Voor de inrichting van een Passenger Information Unit (PIU) trekt het kabinet 12,2 miljoen euro in 2018 uit, oplopend tot 22,2 miljoen euro in 2020 en volgende jaren. Aan deze eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL), ingericht onder verantwoordelijkheid van de NCTV, moeten luchtvaartmaatschappijen voortaan hun reserverings- en check-in gegevens verstrekken.

De Pi-NL gaat deze gegevens verwerken en analyseren, in samenwerking met vergelijkbare units in andere landen. De informatie kan worden gebruikt bij de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme. De eenheid moet in 2018 operationeel zijn, als de EU-richtlijn passagiersgegevens wordt geïmplementeerd. De wetgeving die nodig is om deze implementatie mogelijk te maken is dan ook klaar.

Daarnaast wordt de Terroristenafdelingen (TA’s) van de Dienst Justiti?le Inrichtingen (DJI) uitgebreid (van 13 naar 48 plaatsen).

Om de gebiedsgerichte politie-inzet te versterken krijgt de politie ruim € 9 mln. euro structureel erbij. Aan de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie wordt in 2018 verder uitvoering gegeven.

Slachtoffers

De zogeheten individuele beoordeling die voortkomt uit de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers wordt in 2018 landelijk ingevoerd. Omdat de individuele beoordeling een taakverzwaring voor de betrokken organisaties (OM, Politie en Slachtofferhulp Nederland) betekent, is hiervoor per 2018 structureel 7,8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Asiel en Migratie

Voor komend jaar gaat VenJ uit van een instroom van 37.000 asielzoekers (eerste aanvragen, tweede en opvolgende aanvragen en nareizigers), hetgeen een beperkte krimp van de asielinstroom zou betekenen ten opzichte van 2017. In 2018 wil VenJ verder inzetten op de inrichting van een flexibel opvangmodel dat beter is toegerust op fluctuaties.

VenJ inversteert in grensbewaking en betere controles van de buitengrenzen: er komt 2,2 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 23,4 miljoen in 2019 en volgende jaren om de Koninklijke Marechaussee te versterken. Dit bedrag komt bovenop de (structureel) 20 miljoen extra voor de KMar die het kabinet al bij de Voorjaarsnota had vrijgemaakt. Nederland moet wel een aantrekkelijk land blijven voor kennis en talent, daarom zal vanuit het kabinet extra aandacht uitgaan naar het aantrekken van innovatieve ondernemers.

Kansspelen

Met twee aanhangige wetsvoorstellen en de onderliggende regelgeving wil VenJ het Nederlandse kansspelbeleid in 2018 en verder moderniseren: de Wet kansspelen op afstand (die online-kansspelen reguleert en de online-kansspelconsument beschermt tegen risico’s als verslaving en fraude) en de Wet modernisering speelcasinoregime (die de privatisering van Holland Casino regelt).

Wetgevingsprogramma

Bekijk hier het globale wetgevingsprogamma voor 2018 van het Minister van VenJ.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 21 september 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.