Bekendmaking (ontwerp)besluit uitsluitend op website bestuursorgaan?

Op 7 september 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of volstaan kan worden met de kennisgeving van een ontwerpbesluit, voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, uitsluitend via internet (ECLI:NL:RVS:2016:2421).

Wat was er aan de hand? Gedeputeerde Staten van Gelderland hadden een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend aan een motorsportvereniging voor het uitbreiden van haar motorcrossactiviteiten (de tijden van en het aantal motoren bij wedstrijden en trainingen) op een terrein in Heerde. Een stichting, eigenaar van een landgoed in de buurt van het motorcrossterrein, en omwonenden hadden moeite met de vergunde uitbreiding. Zij hadden echter geen zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend. Tegen het definitieve besluit hadden zij wel beroep ingesteld, maar buiten de beroepstermijn. Het was de stichting en de omwonenden ontgaan dat er sowieso een besluit over uitbreiding was genomen. Van het ontwerpbesluit en het definitieve besluit was uitsluitend melding gemaakt op de website van de provincie en zij hadden deze website niet in de gaten gehouden.

De vraag die de Afdeling bestuursrechtspraak moet beantwoorden: is het beroep van de stichting en de omwonenden ontvankelijk? Meer concreet: is het feit dat, zoals de stichting en de omwonenden stellen, het te laat indienen van het beroepschrift in dit geval verschoonbaar, omdat de besluiten niet op geschikte wijze zijn bekendgemaakt? Van burgers kan toch niet verwacht worden dat zij regelmatig allerlei overheidswebsites bijhouden?

Mag een bestuursorgaan volstaan met de kennisgeving van (ontwerp)besluiten, die zijn voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, op de website ofwel ‘langs elektronische weg’? De Afdeling bestuursrechtspraak beantwoordt deze vraag bevestigend. Kennisgeving via het internet kan een geschikte wijze van kennisgeving zijn als bedoeld in artikel 3:12 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Uit artikel 2:14 lid 2 van deze wet volgt dat van een ontwerpbesluit op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze (bijvoorbeeld in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad) kennis wordt gegeven, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. In dit geval was in de Verordening elektronische bekendmaking Gelderland 2012 bepaald dat kennisgevingen van meldingen, aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten uitsluitend langs elektronische weg konden plaatsvinden. Daarmee is de gevolgde weg voor de Afdeling bestuursrechtspraak acceptabel. Het beroep van de stichting en de omwonenden op artikel 6 EVRM slaagt niet. Onder verwijzing naar een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, overweegt de Afdeling kort gezegd dat in het EVRM niet een absoluut recht op toegang tot de rechter is neergelegd en dat daaraan zekere  beperkingen mogen worden gesteld, mits het recht op toegang tot de rechter niet in de kern wordt aangetast. Hiervan is naar het oordeel van de Afdeling geen sprake.

Overigens hadden de stichting en de omwonenden aangevoerd dat Gedeputeerde Staten niet hadden aangetoond dat de bekendmaking op de website daadwerkelijk had plaatsgevonden. Ook daarin gaat de Afdeling niet mee. De uitdraaien van de archiefwebsite zijn voor de Afdeling voldoende bewijs dat kennisgevingen hebben plaatsgevonden van de terinzagelegging van de beide besluiten.

Kortom: als er ook maar enige aanleiding is om te veronderstellen dat met betrekking tot een locatie in de omgeving een ontwerpbesluit met ruimtelijke of milieugevolgen zou kunnen worden voorbereid, verdient het aanbeveling niet alleen de kranten en huis-aan-huisbladen, maar ook de website van het bevoegd bestuursorgaan regelmatig te raadplegen.

Boris Kocken

Naam auteur: Boris Kocken
Geschreven op: 1 november 2016

Advocaat bij Vyborg Legal.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.