Peter J. Wattel is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, hoogleraar Europees belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, redacteur van het NJB en lid van de afdeling letterkunde van de KNAW.

Artikelen van Peter Wattel (1)

Blog
GloBe en Nexus
Als Pillar 1 aan zijn doel beantwoordt, gaat de wereldwijde vennootschapsbelastingopbrengst aanzienlijk omhoog en zullen alle marktjurisdicties meer vangen: geen zero sum, maar een win-win game (behalve voor de multinationals en hun aandeelhouders)
26 november 2019 Vooraf Peter Wattel (1)
Blog
Starbucks, Fiat en het arm’s length beginsel
Het Gerecht bevestigt in beide zaken dat de Commissie wél autonoom vergoedingen voor intragroeps-transacties mag toetsen aan marktcondities, ongeacht of het arm’s length beginsel al dan niet in het nationale belastingrecht is opgenomen.
30 september 2019 Vooraf Peter Wattel (1)
Blog
Fiscale duurzaamheid
Het is best naïef om te denken dat globalisering mogelijk zou zijn zonder globalisering van de belastingheffing
1 juli 2019 Vooraf Peter Wattel (1)
Blog
Précompte en Baltic Master; de verwijsplicht van de hoogste rechter
Zag de Commissie in deze politiek niet-gevoelige zaak een gelegenheid om een voorbeeld te stellen of ruggensteun te bieden aan hoogste rechters in lidstaten met regeringen/wetgevers waar de naleving van EU-recht en respect voor de rechtstaat niet vanzelf spreken?
13 mei 2019 Vooraf Peter Wattel (1)
Blog
Misbruikbestrijding van interne bevoegdheid naar EU-plicht
Onder de oude bepalingen ging het erom of Lidstaten niet te ver gingen in misbruikbestrijding (het Richtlijndoel c.q. het vrije verkeer niet te zeer beperkten); onder de nieuwe bepalingen is de vraag of Lidstaten wel ver genoeg gaan in misbruikbestrijding
23 april 2019 Vooraf Peter Wattel (1)
Blog
Ecologisch winden
De regering heeft gekozen de meevaller van de dividendbelasting niet te investeren in schonere industrie en wil ook geen CO2-heffing, maar polderen met de grootvervuilers
29 januari 2019 Vooraf Peter Wattel (1)
Blog
Van soevereiniteitsvoorbehoud naar Unieplicht, óók voor exiteers
In hun ijver om directe belastingen niet te harmoniseren hebben de lidstaten een harmonisatiepaard van Troje binnengehaald
26 november 2018 Vooraf Peter Wattel (1)
Blog
'Facts' of 'Identity'?
Hebben we een 'overdramatic worldview' en lijden we aan 'massive ignorance' of staan culturele behoefte aan identiteits- en groepserkenning steeds meer in de weg aan respect voor feiten en rationele economische en sociale analyse?
29 oktober 2018 Vooraf Peter Wattel (1)
Blog
Hoe de digitale platforms fiscaal te vatten?
Het begrip ‘vaste inrichting’ dat dient om het winstbronland te bepalen, en de transfer pricing regels om winsten toe te rekenen stammen uit begin vorige eeuw, toen de stoomtram nog reed.
3 juli 2018 Vooraf Peter Wattel (1)
Blog
Fast forward »
Ook 46 jaar geleden was de juridische opleiding het onderwerp van de NJV-jaarvergadering. Er is sindsdien veel veranderd. Maar er is ook veel hetzelfde gebleven.
28 mei 2018 Vooraf Peter Wattel (1)