Op vrijdag 15 december organiseert het Centrum voor Religie en Recht in samenwerking met Verus, MissieNL en VGS een symposium over het thema informeel onderwijs.

Geen enkel kind zou onderwijs mogen ontvangen in een omgeving waar onverdraagzaamheid, discriminatie en isolationisme worden gepropageerd. Dat is een politieke en maatschappelijke stellingname die breed gedragen wordt. Zowel het reguliere als het informele onderwijs spelen in het overbrengen van dergelijke waarden een belangrijke rol. Er zijn echter zorgen over enkele informele onderwijsinstellingen, die een dergelijke rol zouden veronachtzamen. Dit leidde tot de politieke afspraak in het kabinet Rutte IV om sneller te gaan ingrijpen bij informele onderwijsinstellingen en hun vertegenwoordigers wanneer zij anti-integratief, antidemocratisch of antirechtstatelijk opereren. Een andere belangrijke ontwikkeling is het toezicht op informele onderwijsinstanties. Maar wat valt er onder informeel onderwijs? Hoe ziet een scherpe, juridische afbakening van het anti-integratief, antidemocratisch en antirechtsstatelijk onderwijs eruit? En hoe verhoudt zich dat tot allerlei (constitutionele) vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs?

De sprekers verkennen het vraagstuk en leggen dilemma’s en spanningsvelden op tafel. Vanuit deze reflecties staat het verdiepende gesprek centraal. Sprekers: Paul van Sasse van IJsselt (bijzonder hoogleraar recht en religie aan de RUG en raadsadviseur RvS); Renée van Schoonhoven (hoogleraar onderwijsrecht VU); Gerdien Bertram-Troost (hoogleraar onderwijs in leven).