Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze grootste wetgevingsoperatie sinds het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW) heeft ook grote gevolgen voor het privaatrechtelijk bouwrecht, niet op zijn minst vanwege de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die tegelijkertijd in werking treedt.

De privaatrechtelijke bouwrecht­expert zal na 1 januari te maken krijgen met een wezenlijk ander publiekrechtelijk systeem, bijvoorbeeld ten aanzien van planologische inkadering van projecten of vergunningverlening voor dan wel melding van bouwactiviteiten. Deze wijzigingen werken daarmee ook door in bouwcontracten, bijvoorbeeld in het kader van de verdeling van aanvraagverplichtingen tussen opdrachtgever en aannemer.

Tijdens deze online studiemiddag, georganiseerd door het Instituut voor Bouwrecht, wordt eerst het systeem van de Omgevingswet, in het bijzonder ten aanzien van de omgevingsvergunning, uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op de wijzigingen in het BW en op de gevolgen van de stelselwijziging voor de privaatrechtelijke bouwpraktijk.