Uitsluiting en ongelijkheid kunnen zowel een rol spelen op het niveau van criminalisering als in de loop van de (pre-)opsporing, vervolging, bestraffing en tenuitvoerlegging. Daarbij bestaat zowel het gevaar dat ons strafrecht systematisch bepaalde groepen slachtoffers uitsluit van bescherming, als het gevaar van een te repressieve aanpak die disproportioneel uitpakt voor bepaalde groepen. Dit billijkt de vraag welke rol de strafrechtspleging in de discussie rondom ongelijkheid vervult. Op welke wijze wordt met het strafrecht getracht ongelijkheid in de samenleving te bestrijden? Maar ook, wordt, en zo ja op welke wijze, door de inzet van het strafrechtelijk instrumentarium ongelijkheid in de samenleving vergroot? Is er voldoende oog voor de impact van de strafrechtspleging op niet-dominante groepen die minder scherp op het netvlies staan (denk bijvoorbeeld aan sociaal-economisch kwetsbaren; dakloze personen; ongedocumenteerden) en voor intersectionaliteit?

Het doel van dit congres, georganiseerd door de Universiteit Leiden, is om de rol van de strafrechtspleging vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en te problematiseren, bewustzijn te creëren over de mogelijk problematische aspecten ervan en eventuele oplossingsrichtingen aan te wijzen. Het overkoepelende thema ongelijkheid zal binnen vier subthema’s worden besproken, te weten gender, ‘ras’/etniciteit, armoede en klassenjustitie.