Het CCRA voorjaarsseminar zal in het teken staan van de minderjarige in het vreemdelingenrecht. Waar het familierecht zich de afgelopen jaren steeds verder heeft ontwikkeld, is uit het onderzoek van het CCRA naar de doorwerking van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak gebleken dat kinderrechten in de benadering van minderjarige asielzoekers minder centraal staan. Dit uit zich onder meer in procedurele verschillen. Anders dan in het familierecht, krijgt een minderjarige asielzoeker minder de gelegenheid om zijn of haar standpunt naar voren te brengen, mogelijk met ondersteuning van een advocaat of andere vertrouwenspersoon. Het blijft hierdoor voor het kind vaak onduidelijk in hoeverre hij of zij heeft kunnen bijdragen aan de besluitvorming door de rechter.

Tijdens het seminar zal vanuit verschillende invalshoeken worden ingegaan op de vraag hoe het IVRK en het EU Handvest voor de Grondrechten kunnen bijdragen aan een verbetering van de rechtsbescherming van minderjarige asielzoekers. Daarbij zal in het bijzonder worden gekeken naar verschillen met en voorbeelden uit het familierecht. Sprekers vanuit onder meer de wetenschap, de rechterlijke macht en de advocatuur zullen vanuit hun diverse expertises ingaan op het belang van het onderwerp en hun inzichten en ervaringen delen.

Sprekers en onderwerpen:

  • Cassandra Lange (staatsraad, ABRvS): ‘De rol van de rechter bij de invulling van de rechten van het kind’
  • Lou van Leer, (Van der Woude De Graaf Advocaten Amsterdam): ‘Het belang van het kind’: maar wat is dat dan?’
  • Bert Marseille (hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht RUG): ‘De bestuursrechter-
    (proces)rechtelijke context’
  • Rein Odink (rechter, Rechtbank Amsterdam): ‘De participatie van minderjarigen in vreemdelingenrechtelijke procedures bij de rechtbank: onontgonnen terrein?’